Финанси и счетоводство . 4 минути

Облагане на продажби в Интернет и кога се плаща ДДС?

Облагане на продажби в Интернет и кога се плаща ДДС

Електронната търговия обхваща продажби в Интернет на стоки или услуги по занятие с цел печалба, която се осъществя чрез онлайн магазин или онлайн платформи (Amazon, Еbay, Etsy), платформи за продажби (OLX, Bazar), социални мрежи (Facebook, Instagram) и други.

В последните години онлайн бизнесът набира все по-голяма популярност сред търговците като възможност за разширяване на дейността. Ако продаваш стоки или услуги в Интернет, трябва да знаеш, че от гледна точка на данъчното законодателство, тази търговия не се различава съществено от това да продаваш в стандартен магазин.

В тази статия на Neftelimov.com ще обясня подробно за данъчното облагане при онлайн търговците.

Продажби в Интернет

С цел лично ползване

Всяко физическо лице може да извършва продажби през платформи като OLX, Facebook или сайтовете за частни обяви. Освободени от облагане са доходите от продажбата на лични вещи. С други думи казано, вещи, които са закупени за лично ползване, а не с цел да бъдат препродадени или да бъдат използвани в производството на други вещи, предназначени за продажба и реализиране на печалба. Подаването на данъчна декларация от физическите лица за приходите от продажбата на такива вещи НЕ Е задължително.

С цел печалба

Продажбата на стоки, закупени с цел последващата им продажба и реализирането на печалба, представлява търговска дейност, доходът от която подлежи на облагане. Възможно е продажбите да са извършени от лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, например:

 • такива, упражняващи свободна професия (художник, който продава творбите си в Интернет като ползва услугите на пощенски оператор);
 • от физически лица, упражняващи занаят по смисъла на Закона за занаятите (занаятчия, който продава изработените от него народни носии, накити и др.)
 • продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети. Получените доходи изрично са посочени като облагаеми в закона, т.е. данък се дължи дори, когато става въпрос за еднократни продажби. Само ако съответните вещи са придобити по наследство, то доходите от продажбата им не подлежи на облагане.

Ако планираш да развиваш онлайн търговия “по занятие”, а не спорадично да осъществяваш еднократни сделки, то ще бъдеш третирани като търговец по смисъла на закона и за теб ще бъдат приложими данъчните и осигурителните изисквания към едноличен търговец (ЕТ). За да избегнеш санкции, трябва да се регистрираш като едноличен търговец или като фирма (ЕООД, ООД).

Какво да изберем, за да извършваме продажби в Интернет с цел печалба?

В случай, че не си регистрирал фирма, за търговската си дейност като физическо лице в Интернет ще бъдеш задължен да декларираш и заплатиш данъци и осигуровки като едноличен търговец.

По-благоприятният вариант предвид намаляването на личните финансови рискове при неблагоприятен развой на бизнеса е да осъществява своята дейност като юридическо лице – ЕООД или ООД.

В тази връзка прочети статията ми за данъчно облагане на самоосигуряващо се лице, фрийлансър и ЕООД.

Деклариране на доходи от онлайн търговия и размер на данъка

В предварително попълнената данъчна декларация ще са достъпни данните от наложени платежи, с които НАП разполага за осъществените през изминалата година продажби в Интернет. В случай, че доходите от наложени платежи подлежат на облагане, гражданите ще трябва да ги декларират в съответното приложение.

С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък за доходите, който са придобили през предходната година.

Физическите лица, които по занятие купуват стоки с цел да ги препродадат, т.е. действат като търговци, са длъжни да се облагат по реда, предвиден в данъчния закон за едноличните търговци. Те се облагат с 15% данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Срокът за деклариране е до 30 юни на следващата година, като в същия срок следва да се внесе и дължимият данък.

В останалите случаи, когато физическото лице, което получава доход от друга стопанска дейност в качеството му на земеделски стопанин, упражняващ работа на свободна практика или занаятчийска дейност, или при продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, облагането е с данък върху общата годишна данъчна основа, чиято данъчна ставка е 10%. В тези случаи срокът за деклариране на доходите, както и за внасяне на дължимия данък, е до 30 април на следващата година.

Когато дейността по продажба се извършва като юридическо лице, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, печалбата ще бъде обложена с корпоративен данък в размер на 10%, като е необходимо подаване на Годишна данъчна декларация и съставяне на Годишен финансов отчет.

Регистрация по ЗДДС

Съгласно ЗДДС, всяко установено на територията на страната данъчно задължено лице, което има облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е задължено да се регистрира по ЗДДС.

Данъчни задължения при използване на услугите на платформи

В онлайн търговията често се използват услугите за платена реклама на Google, Facebook, хостинг, платени теми за WordpPress и други, които са предоставени от доставчици на услуги от ЕС. Според нормативните разпоредби, ако получаваш консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава членка на ЕС, си длъжен да се регистрираш по чл. 97а от ЗДДС.

Наредба Н-18 и онлайн магазините

Една от най-дискутираните наредби е в света на онлайн търговията е Наредба Н-18/2006 г. В нея е регламентирано задължение за подаване на определена информация към НАП преди започване на електронна търговия, независимо дали ще се използва собствен сайт или платформа за продажби. Декларирането на електронния магазин се извършва онлайн с квалифициран електронен подпис.

Съгласно нормативната уредба за всяка продажба на клиента трябва да бъде издаван документ, с който тя да се отчита пред органите по приходите – касов бон. Но според Наредба Н-18 са предвидени обаче и други варианти.

 • Фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента. Важно уточнение е, че електронната касова бележка може да се издава само за онлайн продажбите и информацията за нейното изпращане трябва да бъде съхранявана от търговеца.

В бр.8/2020 г. на ДВ пък е обнародвана редакция на наредбата, която добавя нова ал.17 към чл.3, съгласно която “Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при определени условия.‘‘.

Използване на дигитални услуги при продажби в Интернет, изискващи регистрация по ДДС

Минавам на темата, която е свързана с данък добавена стойност (ДДС) и изискванията за регистрация по чл. 97 а от ЗДДС.

В днешно време бизнесът е все по-зависим от глобализацията, дигиталните технологии, маркетинг и реклама, както и платформи. Част от бизнеса и всекидневната работа на повечето дружества са сайтове като Google, Facebook, Upwork, Airbnb, Ebay, Etsy. По-горе в статията засегнах темата, че е необходима регистрация по ДДС при услуги като рекламиране, хостинг, заплащане на комисионни за предлагане на стоки и т.н.

Какво е данък добавена стойност?

С този вид косвен данък се облагат продажбите на стоките и услугите, като тежестта се поема от крайния потребител.

Освен това според ЗДДС всяко данъчно лице е задължено да декларира пред НАП стойността на услуги, които си получил от фирми, регистрирани в друга страна членка на ЕС или трета страна, и да начисли и внесе ДДС единствено върху тази сума.

Използването на онлайн платформи и регистрация по ДДС

Първо и основно за работата с онлайн платформи е, че ако те удържат такси и комисионни, е необходима регистрация по ДДС, преди да започнем работа с тях. Това се случва почти винаги, защото няма такава, която работи безплатно. Съгласно ЗДДС всички услуги от фирми, регистрирани в ЕС или трети страни, подлежат на обратно начисляване или т.нар. частична регистрация по чл. 97 А от ЗДДС.

С други думи казано, ако дружество ЕООД или ООД е регистрирано в България и използва услуги от Google за реклама, е необходимо да начисли и плати ДДС върху тези услуги в НАП. Същото важи и за физически лица, разбира се, на практика най-вероятно никой няма да направи данъчна проверка на лице с реклама във Facebook за 100 лв., но от данъчна гледна точка ще бъде нарушител и при проверка ще дължи лихви и санкции.

Примери за необходимост от регистрация по ДДС

 • Рекламираш стоки и услуги във Facebook, Instagram, Tiktok.
 • Продаваш продукти в Etsy и заплащаш комисионна за тяхното предлагане в платформата.
 • Заплащаш за листване на продукти в Amazon, Ebay, eMAG.
 • Използваш платената версия в LinkedIn.
 • Използваш хостинг на фирма извън България или използваш cloud системи в чужбина.
 • Работиш с фрийланс платформи като Upwork, Freelancer, Fiver или платени обучения Udemy, Teachable.
 • Използваш платена версия за изработка на сайтове в платформи като WordPress, Wix, Weeby.
 • Физическо лице, което използва платформи като Airbnb или Booking за отдаване под наем на недвижими имоти.

Пример: Ако имаш фактура от някоя от платформите за 1000 лв., то ще трябва да начислиш и внесеш допълнително още 200 лв. данъчно задължения освен самия разход от 1000 лв. за услугата.

Процедура по регистрация по ДДС и срокове

Процедурата по регистрация на основание чл.97а стартира с подаване на заявление за регистрация, което заявление не се различава по нищо от заявлението за доброволна или задължителна регистрация по Закона за ДДС.

Съгласно закона срокът за подаване на заявлението за регистрация на основание чл.97а, ал.1 и ал.2 е не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (тоест когато имаме дата на данъчно събитие, а за данъчно събитие може да се приеме датата на направеното плащане или авансово плащане, или датата на издаване на самата фактура), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Важна забележка: Частичната регистрация не отменя задължението на лицата да следят дали не попадат в обхвата на задължителна регистрация при преминаване на определен оборот за продажби.

Какво означава частична регистрация по ДДС за една фирма?

 1. Твоята фирма осъществява услуги към фирми в Европейския съюз. В този случай не добавяш ДДС в твоите фактури и задължението за начисление е в клиента в другата държава, според нейното законодателство. За да информира данъчната администрация на държавата-получател за сделката, системата VIES (VAT Information Exchange System) е създадена в рамките на ЕС. Тази система изисква българската фирма да подготвя дневник на продажбите, който включва само фактурите за услуги, извършени на територията на друга държава-членка на ЕС, както и да представи VIES декларация с VAT номерата на контрагентите, на които е издало фактури.
 2. Твоята фирма получава услуги от фирми извън България. При тази хипотеза фирмата получава фактура без начислен ДДС. Въпреки това той е изискуем и дължим. За да отчете начисляването на ДДС, българската фирма трябва да създаде дневник на продажбите, включващ протоколите за самоначисляване на ДДС, съгласно ставката в България – 20%. Информацията за самоначисляването се отразява в представените от фирмите-доставчици VIES декларации.

Това беше от мен по тази важна тема за онлайн търговците. Надявам се, че ти е била полезна. Ако имаш въпроси, ще се радвам да ги зададеш в коментар под статията.

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Елица Цветкова

По образование съм счетоводител, като съм завършила бакалавър и магистър в Университет за национално и световно стопанство. Член съм на международната Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители. Своята професионална кариера започнах в счетоводна къща, след това работих в одит компания и вече повече от 5 години съм финансов анализатор и контрольор в голяма презастрахователна компания. Аз съм майка на три деца и успешно градя и корпоративна кариера, като междувременно обичам да пътувам и да снимам.

500+ Полезни материали за бизнеса

Безплатно е!

Виж тук

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader