Финанси и счетоводство . 20 минути

Дружество с променлив капитал: Всичко, което трябва да знаеш

Дружество с променлив капитал Всичко което трябва да знаеш

Съдържание на статията:

В това ръководство на Neftelimov.com ще ти представя накратко какво представлява новото Дружество с променлив капитал, както и ще разгледаме по-подробно отделните въпроси, свързани с:  

 • структурата и управлението на капитала му,
 • специфичните права на съдружниците,
 • възможността наети от дружеството лица да станат съдружници,
 • начина и формите на управление,
 • защитата на правата на отделните членове,
 • въпроси и рискове при ползването му на практика.

Дружеството на предприемачите

Със законопроект от 26.04.2023 г. за изменение и допълнение на Търговския закон в българското дружествено право се въвежда нов тип търговско дружество „Дружество с променлив капитал“. Въвежданите с новото дружество модели и идеи могат да намерят широко приложение и да подпомогнат българските предприемачи в техния изпълнен с предизвикателства път. От друга страна, всяко ново начало е трудно и изпълнено с неясноти, които могат да се преодолеят с достатъчно навременна и точна информация.

Кой може да създаде Дружество с променлив капитал (ДПК)?

Това може да бъде всеки, не са предвидени ограничения. Както и до сега, дружеството може да се учредява от едно или повече лица. От друга страна, самото дружество е насочено към тези предприемачи, които стартират високотехнологичен или иновативен бизнес, за чието развитие те ще търсят финансиране чрез привличане на рисков капитал.

Разбира се, самата дружествена форма може да има приложение и в редица други сектори и направления. Например в технологичното производство, различните доставчици на услуги и т.н., които могат да ползват възможностите на новото дружество като средство за задържане на квалифицирани служители. ДПК може да се ползва и като фондова структура – например фонд за рисково инвестиране, в която лесно и бързо ще може да се влиза и излиза.

Подобно на Дружество с ограничена отговорност (ООД), Дружеството с променлив капитал се учредява с дружествен договор като учредителите могат да уговарят условията в този дружествен договор по начин, специфичен за техните нужди.

Какво означава дружеството да е с променлив капитал?

Първо, тук следва едно уточнение, че по принцип като величина капиталът на всяко дружество може да се променя с времето.

Характерното за ДПК е, че за разлика от другите правни форми (ООД, АД), размерът на капитала на ДПК не се вписва в търговския регистър.

Той ще се установява към края на финансовата година заедно с приемането на годишния финансов отчет. Това решение ще даде възможност да се правят множество прехвърляния на дялове и промени в капитала на дружеството, без за това да налага извършването на вписване на промените в Търговския регистър – т.е. по-голяма свобода и по-малко административна тежест.

Дяловете

Както и в ООД, капиталът на ДПК ще бъде разпределен в дялове, но ДПК ще може да има различни класове дялове.

Това означава, че подобно на акционерното дружество, ДПК ще може да има дялове с различни права (класове). Например:

 • привилегировани дялове с допълнителен дивидент,
 • привилегировани дялове с право на повече от един глас,
 • привилегировани дялове с право на вето при решенията на общото събрание,
 • дялове без право на глас и т.н.

Нещо повече, дяловете ще могат да бъдат и различни по размер за отделните класове. С предвидената минимална номинална стойност на един дял от 1 стотинка, се цели да се постигне по-точно и справедливо разпределение на дяловото участие между съдружниците.

Прехвърлянето на дяловете от Дружество с променлив капитал

Ще бъде свободно, освен ако в дружествения договор не се предвидят ограничения. Важно е да се спомене тук, че е предвидено да отпадне изискването договорът за прехвърляне на дружествения дял да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Това вече ще бъде една възможност, която съдружниците могат да предвидят в дружествения договор, с което прехвърлянето на дялове ще се улесни в пъти.

Поради отпадане обявяването имената на съдружниците в ДПК, подобно на акционерното дружество, ДПК също ще води книга на съдружниците, в която ще се записват данни за тях – имена, идентификационни данни, дата на придобиване на дяловете, брой дялове, стойност и вид вноски, класът на дяловете. Поддържането на тази книга ще се извършва от Управителния орган или от оправомощено от него лице.

В дружествения договор могат да се уговарят редица специфични права и задължения за всички или отделни съдружници. Такива специфични уговорки могат да включват:

 • забрана за разпореждане с дружествен дял,
 • право на предпочитано изкупуване,
 • право на включване в продажба,
 • задължение съдружник да прехвърли своите дялове,
 • възможност за изключване на юридическо лице – съдружник, при което е настъпило промяна в контрола му.

Повече за тях можеш да прочетеш по-надолу в ръководството.

Има възможност и наети от дружеството лица да могат да придобият дялове от същото чрез сключване на специален договор. С тези договори предприемачите ще имат на разположение още едно средство за задържане на техните квалифицирани служители, като им предоставят дялове от компанията при настъпването на определени условия.

Управление на дружество с променлив капитал

Органите на ДПК са Общо събрание и Управителен съвет или управител като подробно са разписани правилата за работа и вземане на решения от всеки от тях. С цел да се стимулира отговорно управление на ДПК е предвидено и се въвежда солидарна отговорност на членовете на управителния съвет и съдружниците. Например да упражняват контрол към кредиторите за вреди, претърпени от действия или сделки на дружеството, които са обявени за недействителни спрямо кредиторите, ако членовете на управителния съвет и контролиращите съдружници са действали умишлено.

Следващи стъпки при растеж

Понеже дружеството е предвидено да бъде механизъм, чрез който стартиращи иновативни компании да стигнат фазата си на растеж, ако след края на съответната финансова година се установи, че ДПК вече не отговаря на критериите за микро или малко предприятие – т.е. наетите от него лица надхвърлят 49 души и/или годишният оборот или активи надвишат сумата от 19 500 000, дружеството ще трябва да се преобразува в друго капиталово дружество. Ако не го направи до края на следващата финансова година, то ще се прекратява от окръжния съд по иск на прокурора.

Прекратяване и ликвидация

ДПК може да се прекрати при познатите до момента случаи, а именно с изтичането на срока му, по решение на съдружниците, по решение на съда в предвидените в ТЗ случаи. Предвидени са и още няколко хипотези, при които дружеството ще се прекратява – по решение на съда по искане на съдружници с повече от 1/5 от дяловете, по искане на прокурора, ако повече от 3 месеца дружеството няма вписван управител или членовете на управителния съвет са по-малко от определения в закона минимум.

С въвеждането на Дружество с променлив капитал ще се открият редица възможности пред предприемачите в страната да структурират и развиват компаниите си по най-подходящия според специфичните им нужди начин. Разбира се, свободата, която им се предоставя чрез минимални изисквания за съдържанието на дружествения договор, ще изисква по-задълбочено познание от тяхна страна на ползите и рисковете от всяко тяхно решение.

Капитал на Дружество с променлив капитал

Капитал на Дружество с променлив капитал

В тази точка ще се спрем на първия съществен въпрос, свързан с новото дружество, а именно неговия капитал.

Как се формира капиталът на Дружество с променлив капитал

Под термина капитал следва да разбираме число, което отразява стойността на вноските на съдружниците.

Капиталът се различава от имуществото на дружеството, което от своя страна освен числова стойност, включва и всички права, парично оценими отношения и задължения като вещи, облигационни права, права на интелектуална собственост и други. Имуществото е динамично и в жизнения цикъл на търговското дружество непрекъснато се променя следствие на търговската му дейност. Капиталът като стойностна величина съвпада с имуществото при създаването на дружеството.

Дружеството отговоря пред своите кредитори с имуществото си, а не с капитала си. Дали кредиторите на дружеството ще могат да получат изпълнение на своите вземания зависи от това до колко и какво имущество има дружество. От значение за удовлетворяване на кредиторите ще бъде наличието на ликвидни активи при наличието на неизпълнение или несъстоятелност, а не размерът на вписания капитал, независимо колко голям е той. За да гарантира тази обезпечителна функция на капитала, законодателят е въвел условия за неговото изменение, както и изискването за публичност на размера му.

Банково финансиране на ДПК

Може би си задаваш въпроса дали ДПК ще може да получава банково финансиране, след като капиталът му няма да бъде известен, и отговорът е – да. Кредитните институции проверяват какво е имуществото на дружеството – какви активи има и в достатъчна степен ли са те, за да обезпечат вземането на банката, а не какъв е размерът на капитала на дружеството. Как иначе може да се обясни получаването на кредитна линия за над 250 000 лв. от дружество с капитал от 100 лв? С други думи, рискът при осъществяване на търговски сделки с новото дружество няма да бъде по-голям от сегашния и бъдещите му контрагенти следва да полагат същите усилия и проверки, както правят и сега, справка за оборота, проучване на клиенти и партньори, завършени проекти и т.н.

Какво означава променлив капитал?

В сега действащата правна уредба за ООД и АД капиталът като стойностна величина е относително стабилна, в смисъл че размерът на капитала се посочва в дружествения договор и се обявява в търговския регистър. Това не означава, че капиталът на тази дружества не се променя. Напротив, при тях той също търпи изменения било чрез увеличаване числото (стойността), която изразява, било чрез неговото намаляване, при спазване на законово определените правила.

Новото в ДПК е, че капиталът на дружеството като число (стойност) няма, на първо място, да се посочва в дружествения договор, а на второ, няма да се обявява в търговския регистър. Размерът на капитала на ДПК ще се установява с решение на общото събрание при разглеждането на годишния финансов отчет. С това решение ще се установява дали има и какво е изменението на стойността на капитала спрямо предходната финансова година.

С други думи, направените промени в размера на капитала на ДПК в течение на дадена финансова година няма да се свеждат до знанието на третите лица.

Променливостта на капитала на ДПК следва да се разбира, че неговата стойност се явява неизвестна за третите лица и в този смисъл се явява променлива величина.

Капиталът на ДПК е разпределен в дялове като номиналната стойност на един дял не може да бъде по-малък от 1 стотинка. Срещу поетите дялове съдружниците правят вноски. Вноските могат да бъдат както парични, така и непарични. Новото тук е, че при непарична вноска – например парично вземане или права на интелектуална собственост, оценката на тази вноска ще се прави от три вещи лица, определени от органа на управление на ДПК (управителния съвет или управителя), а не от вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, какъвто е сега действащият режим. Поради това, че уредбата на новото дружество поставя редица въпроси, свързани с непаричните вноски, за тях ще отделим специално внимание в ръководството.

Увеличаване на капитала на ДПК

Липсват каквито и да било правила за начина, по който размерът на капитала на ДПК може да се увеличава или намалява, за разлика от увеличаването и намаляването на капитала на ООД и АД.

Как тогава ще става увеличаването и намаляването на капитала на ДПК?

От наличната информация може да се заключи, че увеличаването на капитала на ДПК може да стане:

 • или като се увеличи номиналната стойност на дяловете му,
 • или като се издадат нови дялове.

За да се увеличи номиналната стойност на дяловете е необходимо решение на общото събрание за това, защото номиналната стойност на дяловете следва да е записана в дружествения договор. Това от своя страна ще изисква последващо обявяване на изменението на договора в търговския регистър. Поради това е съмнително доколко на практика тази форма на увеличение размера на капитала на ДПК ще се прилага с оглед целта на ДПК – да улесни предприемачите.

Увеличението на капитала на ДПК може да стане и чрез издаване на нови дялове. Решението за това отново ще е на общото събрание като с последното се определят и условията (начина) на поемането на новите дялове. Увеличаването на капитала на ДПК чрез издаване на нови дялове може да бъде както номинално – чрез преразпределение на пасивите на дружеството, например неразпределената печалба, така и ефективно – чрез нови вноски, които могат да са парични или непарични. Ако, обаче, при увеличаването на капитала чрез издаване на нови дялове се предвиди нов клас дялове, то това ще доведе до необходимост от изменение в дружествения договор и обявяването му в търговския регистър.

Решението за увеличаване на капитала в ДПК ще се взема от общото събрание с мнозинство от 2/3 от представените гласове, освен ако дружествения договор не предвижда по-голямо мнозинство. Няма каквито и да било други изисквания, свързани с увеличаването на капитала на ДПК като например изцяло внасяне на началния капитал, дали ако в ДПК има различни класове дялове, решението за увеличение на дяловете трябва да се взема по отделно от всеки клас дялове, дали увеличението на капитала на ДПК може да стане под условие, приложението на предимственото право при издаване на нови дялове и т.н.

За да се избегне неяснота, тези въпроси следва да се уредят в дружествения договор, а относно случаите, в които това не е направено, аналогия и съответно приложение може да се търсят по-скоро в разпоредбите за капитала на АД, а не в тези на ООД. Това е така, защото макар капиталът да е разпределен в дялове, новото дружество въвежда познати на АД институти като класове дялове, възможност дружеството да придобива собствени дялове и т.н., което ще разгледам по-подробно в следващата точка.

Намаляване на капитала на ДПК

Също както при увеличаването на капитала и при намаляването на капитала на ДПК може да се заключи, че то може да стане:

 • или чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете,
 • или чрез обезсилване на дялове.

Намаляването може да бъде както номинално, така и ефективно. При номиналното намаляване имущество не се освобождава, а капиталът се нагажда към чистата стойност на имуществото. При ефективното намаляване дружеството губи част от имуществото си, обикновено парични средства, която се разпределя между съдружниците.

Решението за намаляване на капитала също ще се взема от общото събрание с мнозинство от 2/3 от представените гласове, освен ако дружественият договор не предвижда по-голямо мнозинство. Намаляването на номиналната стойност на дяловете ще доведе до изменение в дружествения договор и от там до необходимост от обявяване на договора в търговския регистър също както при увеличаването му. Обезсилването на дяловете може да стане или чрез придобиването им от дружеството, или при прекратяване участието на съдружник – например при изключването му или напускането му, или при други предвидени в дружествения договор или закона условия.

Най-важният момент тук е, че за разлика от режима на ООД и АД при намаляване капитала на ДПК не е предвидена процедура за уведомяване на кредиторите за предстоящото намаляване. Решението за намаляване на капитала на ДПК няма да се обявява в търговския регистър и кредиторите на дружеството няма да могат да възразят срещу извършването му. И при намаляването на капитала се поставят редица въпроси, а именно когато се обезсилват дялове следва ли да намери приложение принципът за равно третиране на всеки съдружник с едно и също положение, още повече, че ДПК ще има възможност да издава дялове с различни права (класове), дали за решението за намаляване на капитала следва да се вземат отделни решения от отделните класове дялове и т.н.

Какво е практичното приложение на променливия капитал на ДПК?

ДПК ще даде възможност за бързо и лесно влизане и излизане на съдружници в него. Нещо повече, отпадането и на изискването за обявяване имената на съдружниците в търговския регистър и отпадането на изискването договорът за прехвърляне на дружествен дял да бъде с нотариална заверка на подписите още повече ще ускори и улесни този процес. Това е и една от основните цели на новото дружество, което е насочено към компании, търсещи капиталови, а не дългови инвестиции, както и към фондовете за рисково инвестиране.

За служителите

В допълнение, стимулирането на служители в компании, избрали формата на Дружество с променлив капитал, чрез предоставянето им на право на придобиване на дялове в дружеството също значително ще се улесни. Представи си, че в дружеството ти има над 20 служителя, на които им се дава възможност да придобият дялове в него и условията за придобиването им настъпват в различен период от всеки служител. Със сега действащата уредба на ООД и АД ще трябва да заделиш сериозен ресурс от време и средства, за да изпълниш тези свои ангажименти към твоите служители. Липсата на вписване на капитал, възможността дялове да се притежават и от самото дружество и т.н. ще превърне упражняването на тези права от служителите ти в рутинна дейност за теб.

За граждани на трети страни

С отпадането на задължението за вписване на капитала в дружествения договор и обявяването му в търговския регистър отпада и изискването за представяне на доказателства за внесен в банка капитал. Това ще даде възможност ДПК да стане предпочитаната форма за стартиране на бизнес от граждани на трети страни, сблъскали се с проблемите при откриване на набирателна сметка у нас.

Променливостта на капитала и анонимността на съдружниците ще превърне ДПК и в предпочитана форма за фондова структура, създадена с инвестиционна цел или като холдингова структура.

Не на последно място, следва да посочим и че въвеждането с ДПК на този либерален модел, свързан с капитала, означава и необходимост от по-задълбочени познания от страна на самите предприемачи за начина, по който новото дружество може и ще работи. Така, например, познатата досега практика да се ползват стандартни формуляри при учредяване на дружества може да се превърне в сериозен риск за всеки предприемач, доколкото дадени решения може да работят за един, но да не са приложими за други, а както се установи по-горе, липсата на изрична уредба в дружествения договор на ДПК на основни въпроси, свързани с капитала, дяловете, правата и задълженията на съдружниците и начина на управление на дружеството може да доведат до значителен правен риск в бъдеще.

Дялове в Дружество с променлив капитал

В тази точка ще продължим с темата за дяловете, като ще обърнем внимание на въпросите относно:

 • видовете дялове;
 • размерът на дяловете;
 • книгата на съдружниците;
 • както и основните положения при прехвърлянето, наследяването и придобиването от дружеството на дялове.

Въпросите, свързани с ограниченията за прехвърляне на дялове и особените права, които могат да се уговорят за отделните дялове, както и за управлението на собствените дялове, ще намериш по-долу в ръководството.

Какво означава дял от ДПК?

Делът е част от капитала на дружеството, което следва от изричния текст, че капиталът на дружеството е разпределен в дялове. Това означава, че капиталът като число или стойност е равен на сумата от числата, които изразяват номиналната стойност на поетите дялове. Освен като част от капитала, дяловете следва да се разглеждат и като синоним на членство в дружеството, схващано като съвкупност от права и задължения спряно Дружеството с променлив капитал.

Правата, които дружественият дял осигурява, са съразмерни на номиналната стойност на дела, освен ако е уговорено друго в дружествения договор. Правата възникват със заплащане на вноската. Това означава, че до пълното изплащане на вноската от съдружника, последният не може да се ползва от правата, които му осигурява делът, в това число правото на глас в общото събрание, правото да получава дивидент и т.н.

Ако е уговорено в дружествения договор, ДПК може да издава дружествени дялове с особени права (привилегии). Дружествените дялове с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата по дяловете от един клас.

В Дружеството с променлив капитал има два вида дялове – обикновени и привилегировани, като привилегированите дялове могат да бъдат различни според правата (привилегиите), които предвиждат.

В закона е предвидено, че дяловете от един и същи клас (дяловете с еднакви по вид права) следва да са с една и съща номинална стойност, която не може да бъде по-малка от 1 стотинка. От друга страна, Дружеството с променлив капитал дава възможност дяловете за отделите класове (дяловете с различни по вид права) да бъдат различни по размер.

Да речем, че компанията ABC Soft, в която има 10 съдружника (3-ма основатели, 6-ма служители и 1 инвеститор), има капитал от 100 лв. Капиталът е разпределен в три класа дялове:

 1. Първо, клас обикновени дялове, в който има 3 дяла, всеки с номинална стойност от 20 лв. или обикновеният клас дялове представлява 60% от размера на капитала на ABC Soft. Обикновените дялове са дяловете на основателите на компанията като всеки от тях има по 1 дял на стойност 20 лв.
 2. На второ място, в дружеството АВС Soft има втори клас, привилегировани дялове без право на глас, който клас се състои от 6 дяла, всеки с номинална стойност от 1 лев или привилегирования клас дялове без право на глас представлява 6% от размера на капитала на ABC Soft. Това са дяловете на служителите като всеки от тях има 1 дял с номинална стойност от 1 лв.
 3. На трето място, в дружество АВС Soft има трети клас привилегировани дялове с гарантирано право на дивидент и право на обратно изкупуване, който клас се състои от 17 дяла с номинала стойност от 2 лв. или привилегирования клас дялове с гарантирано право на дивидент и право на обратно изкупуване представлява 34% от капитала на ABC Soft. Това е делът на инвеститора.

Така от примера може да се каже, че капиталът на нашата ABC Soft, който е 100 лв., е разпределен в 26 дяла, както следва: 3 обикновени дяла с номинална стойност от 20 лв. всеки, 6 привилегировани дяла без право на глас с номинална стойност от 1 лев всеки и 17 привилегировани дяла с гарантирано право на дивидент и право на обратно изкупуване с номинална стойност от 2 лева всеки.  При този хипотетичен пример е спазено изискването както за равенство в номиналната стойност на дяловете от всеки един клас, така и с  възможността размерът на дяловете да бъде различен за отделите класове дялове. Подобна гъвкавостта, която Дружеството с променлив капитал предоставя на съдружниците и инвеститорите, е несравнима както с Дружеството с ограничена отговорност, така и с Акционерното дружество.

Книга на съдружниците при ДПК

На първо място следва да обърнем внимание на книгата на съдружниците. Поради липсата на вписване имената на съдружниците в Търговския регистър, подобно на липсата на вписване на акционерите при Акционерното дружество, законът предвижда Дружеството с променлив капитал да води книга на съдружниците, подобна на книгата на акционерите в Акционерното дружество. В книгата на съдружниците ще се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички съдружници, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, класът на дяловете.

Книгата на съдружниците се води от управителния орган или определено от него лице, който е длъжен да впише обстоятелствата по-горе или настъпили промени в тях в 7-дневен срок след представяне на документите, съобразно изискванията на закона и дружествения договор. Важно е да се спомене, че книгата на съдружниците не е търговска книга, а специална удостоверителна книга, която удостоверява правата на съдружниците спрямо дружеството и третите лица.

В случай на разпореждане с дружествен дял (продажба), законът не предвижда задължение на съдружника-продавач или на приобретателя да поиска вписване на продажбата на дружествения дял в книгата на съдружниците. С други думи, за валидността на сделката по продаване на дружествени дялове вписването ѝ в книгата не е от значение. Вписването поражда действие на прехвърлянето на дружествения дял спрямо дружеството и третите лица. Същото е и действието на вписването по отношение на залагането на дружествения дял. До момента на вписването за дружеството и третите лица, съдружник е прехвърлителят.

Ако в примера по-горе, ABC Soft инвеститорът Z е решил и е продал 3 дяла от своите 17 дяла на нов инвеститор – Y.  До уведомяване на дружеството и вписване в книгата на съдружниците за ABC Softa  Y не се счита за съдружник. До вписването в книгата на Y, ако се проведе общо събрание на ABC Soft, легитимен да участва и взема решения в това събрание ще бъде инвеститорът Z, който за ABC Soft ще разполага с всички 17 дяла (34% от капитала), като в същото време, купувачът Y няма да може да оспорва решенията на подобно Общо събрание, ако реши, че те са порочни по някакъв начин, вкл. и не може да оспорва, че не е бил поканен за участие в това събрание.

Понеже 7-дневния срок за вписване е преклузивен, ако след надлежното уведомяване и спазване на предвидените в дружествения договор и закона условия, управителят орган не е вписал промените в книгата на съдружниците, след изтичането на 7-дневния срок, приобретателят ще се счита за съдружник в дружеството и той може да защити правата си по реда на чл.71 от ТЗ. Достъп до книгата на съдружниците има всеки съдружник, както и трети заинтересовани лица – относно информация за дяловете на конкретен съдружник. Поради липса на изричен текст, тепърва предстои да се изясни въпросът, какво става, ако управителният орган не предостави искания достъп до книгата на съдружниците.

Прехвърляне и наследяване на дружествени дялове в ДПК

Прехвърлянето на дялове в Дружество с променлив капитал се извършва свободно, освен ако е уговорено друго в дружествения договор. Другите уговорки могат да бъдат забрана за прехвърляне на дружествен дял или други специални права и привилегии, свързани с дружествения дял. Поради важността на тези въпроси, те ще бъдат подробно разгледани в следващата точка.

Формата за действителност на договора за прехвърляне на дружествения дял е писмена с нотариална заверка на подписа, освен ако в дружествения договор не се предвиди обикновена писмена форма. С други думи, ако съдружниците не посочат изрично в дружествения договор, че прехвърлянето на дяловете ще става само с обикновена писмена форма, за да е действителен договорът за прехвърляне на дружествен дял в Дружество с променлив капитал ще трябва да бъде и с нотариална заверка на подписа.

След прехвърлянето на дела, купувачът следва да подаде молба до управителния орган на дружеството, за да бъде вписан в книгата на съдружниците. Към молбата следва да се представи копие от договора за продажба, както и доказателства, че условията по договора за продажба, ако има такива, са настъпили. Всички условия и документи, които следва да се представят в случай на продажба на дял, следва да са описани в дружествения договор, като евентуално може да се откаже вписване, в случай че не се представи пълната информация от приобретателя на дела.

Какво се случва в случай на смърт на съдружник?

Неговите наследници, които са изразили желание, встъпват като съдружници в Дружеството, освен ако не е уговорено друго в дружествения договор. Това друго може да бъде много неща като например, че другите съдружници следва да вземат решение дали да приемат наследниците като съдружници. Може да бъде и изцяло изключване на възможността наследници да встъпват като съдружници в дружеството. Възможно е изключването на възможността наследници да встъпват като съдружници да касае само един клас дялове – например както е в нашата ABC Soft, това да са дяловете на служителите. Каквито и да са решенията, те трябва да са ясно и конкретно разписани в дружествения договор.

Искането на наследниците да встъпят като съдружници се заявява в 3 месечен срок от откриване на наследството. Макар и да не е изрично предвидено като текст в закона, вероятно след изтичането на този тримесечен срок правото на наследниците да встъпят като съдружници се трансформира в право да получат стойността на дружествения дял на наследодателя си, какъвто е бил той в момента на неговата смърт. Същите последици настъпват и в случай че наследниците не заявят желание да встъпят в дружеството като съдружници. В следващите точки подробно ще разгледаме и въпросите с упражняването правата по съсобствени дялове и делба на съсобствен дял в Дружество с променлив капитал.

Придобиване на собствени дялове от ДПК

Подобно на Акционерното дружество, Дружеството с променлив капитал ще има възможност да придобива дялове от Дружеството – т.н. собствени дялове. Общата номинална стойност на собствените дялове не може да бъде повече от 50 на сто от общата стойност на дяловете. Ако дружеството придобие собствени дялове, чиято номинална стойност надхвърля 50 на сто то общата стойност на капитала, последното е длъжно в тригодишен срок да прехвърли дяловете, които надхвърлят границата от 50 на сто от стойността на капитала, а ако не го направи тези дялове се обезсилват. Дружеството не може да упражнява правата по дяловете, които е придобило – не може да упражнява право на глас, да получава дивидент и т.н. и тези дялове не се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство за провеждане на общо събрание на съдружниците.

Придобиването на собствени дялове се използва при :

 1. Ако ги продаде на цена, която е по-висока от цената за придобиването им.
 2. Намаляване на броя на съдружниците.
 3. Запазване на парични средства в Дружеството при разпределение на дивиденти, защото по собствените дялове не се изплаща дивидент.

Подробно разглеждане на въпросите, свързани с придобиването и управлението на собствени дялове ще намериш по-долу.

За разлика от ООД и АД, ДПК дава изключителна гъвкавост по отношение разпределението на дяловото участие в капитала за отделните съдружници и в правата, които тези дялове осигуряват на поелите ги съдружници. Възможността за издаване на отделни класове дялове, както и възможността различните класове дялове да бъдат с различна номинална стойност отразява различната структура на членския състав, която бързоразвиващите се дружества могат да имат, подобно на примера с ABC Soft по-горе. Разбира се, тази гъвкавост ще изисква по-задълбочено познание от страна на всички заинтересовани на възможностите пред тях и как най-добре да се ползват те за конкретните им нужди.

Ликвидационни преференции и преференции свързани с получаването на дивидент в Дружество с променлив капитал

Ликвидационни преференции и преференции, свързани с получаването на дивидент в Дружество с променлив капитал

В тази точка ще разгледам въпросите, свързани с особените права и ограниченията, които могат да се уреждат между съдружниците в ДПК. Ще вземем под внимание, че новото Дружество с променлив капитал е предвидено да бъде основен правен механизъм за предприемачите, създаващи продукти и/или услуги, за чието развитие те ще търсят капиталово инвестиране било от отделни физически лица (т.н. ангел инвеститори), било от фондове за рисково инвестиране (Venture Capital Funds) и в тази връзка, ще се спрем и на най-често договаряните от този тип инвеститори особени права и ограничения при техните инвестиционни сделки.

Защо са нужни особени права в ДПК?

Всяко бизнес начинание в хода на своето развитие има нужда от свободни финансови средства, за да реализира своя проект. Основно съществуват два начина предприемачите да набавят нужните средства за това:

 • дългово финансиране;
 • капиталово финансиране.

Дълговото финансиране се изразява в набирането на средства чрез тяхното заемане срещу задължение да се върне заетата сума и да се заплати уговорено възнаграждение, най-често под формата на лихва. Пример за дългово финансиране са заемите, които могат да бъдат предоставени както от самите предприемачи на дружеството, така и от различни банкови и финансови институции или трети лица.

При капиталовото финансиране предприемачите набират средствата, нужни им за реализиране на техните идеи и планове, като предоставят част от собствеността в компанията на лицето, предоставящо им финансирането.

Основната разлика между двата типа финансиране се изразява в това, че при капиталовото финансиране няма задължение за връщане на получените средства, даващо допълнителен оборотен капитал, който да се ползва за растежа на компанията и не увеличава финансовите ѝ задължения. Мотивацията на капиталовите инвеститори (били те самостоятелни физически лица или специализирани фондове за рисково инвестиране) да получат дялове срещу предоставените от тях средства е във възможността при успешно развитие на компанията, в която са инвестирали, стойността на придобитите от тях дялове да бъде в пъти по-голяма от стойността на предоставените парични средства.

За да намалят риска за своите инвестиции, капиталовите инвеститори се нуждаят от определени правни механизми. Тези правни механизми са особените права и ограничения, на които ще обърнем внимание.

Привилегировани дружествени дялове в Дружество с променлив капитал с гарантиран или допълнителен дивидент

По отношение на дивидента, няма нищо различно от досегашните дружествени форми. Дивидентът е право на част от печалната. Това е основно имуществено право на всеки съдружник и уговорка в дружествения договор, че даден съдружник няма право на дивидент би била нищожна (невалидна). Само за яснота, невалидна ще бъде уговорката в дружествения договор или в договора между съдружниците, с която един или няколко съдружника биват лишени от правото да получат дивидент изобщо, но не и уговорка, която поставя определени условия за получаването на този дивидент.

За да се получи дивидентът, е необходимо да са изпълнени условията:

 1. Да има реализирана печалба от дейността на Дружеството.
 2. Да има решение на Общото събрание на съдружниците за приемане на годишния финансов отчет.
 3. Да има решение на Общото събрание на съдружниците в Дружеството с променлив капитал тази реализирана печалба да се разпредели и изплати на съдружниците.

Когато в дружеството има различни класове дялове (дялове с различни права), размерът на дивидента в съответния клас дялове трябва да бъде еднакъв, но дивидентът може да бъде различен за съдружниците с различни права (съдружниците от различните класове).

Какво означава право на гарантиран дивидент?

 1. Това е дивидент, който се изплаща преди дивидента по обикновените дялове.
 2. Определянето му като гарантиран от законодателя означава, че този тип дивидент следва да се изплати дори и компанията да не е реализирала печалба.

Това е така, защото в противен случай би означавало да няма разлика между гарантирания и допълнителния дивидент. Гарантираният дивидент може да бъде определян по различен начин, например както определена парична сума на дял (10 лв. на дял), или като процент от номиналната стойност на дяла, или по друг начин. Въпрос на уговаряне между съдружниците.

Какво означава допълнителен дивидент?

Това е дивидент, който се получава в допълнение на основния дивидент.

За разлика от гарантирания дивидент, при допълнителния дивидент е необходимо дружеството да е реализирало печалба, за която Общото събрание на съдружниците в дружеството с променлив капитал да е взело решение за разпределяне като дивидент. Допълнителният дивидент също може да се уговаря като определена парична сума или като процент от номиналната стойност на дяла на съдружника.

Особености на правото на дивидент при капиталово финансиране

Когато компаниите разчитат на капиталово финансиране за своя бърз растеж, обикновено минават няколко етапа на финансиране преди дружеството да започне да реализира печалба, която евентуално да се разпредели като дивидент към съдружниците. Както посочихме и по-горе, основният стимул на рисковите капиталови инвеститори е в това стойността на придобития от тях дял да се увеличи в пъти спрямо стойността на предоставените от инвеститора средства, а не да получават дивиденти от дейността на компанията. Още повече, че фондовете за рисково инвестиране обикновено имат предварително зададени времеви рамки (около 5 години), в които трябва да излязат от инвестицията си (make an exit) в компанията, което обяснява и защо в повечето сделки не се търсят специални (особени) права, свързани с дивидентите.

Привилегировани дружествени дялове с гарантиран или допълнителен ликвидационен дял

Правото на ликвидационен дял е право на съдружника в ДПК да получи част от имуществото на дружеството след неговото прекратяване. По своето същество, правото на ликвидационен дял е необезпечено парично вземане. Размерът на ликвидационния дял се определя в дружествения договор, а при липса на уговорка се определя като съотношение между номиналната стойност на дела и капитала. За да възникне правото на ликвидационен дял, е необходимо да е останало имущество след удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Какво означава гарантиран и допълнителен ликвидационен дял?

Гарантираният ликвидационен дял дава възможност на носителя му да го упражни преди вземанията за ликвидационен дял на останалите съдружници. Правото на допълнителен ликвидационен дял, от друга страна, означава по-голяма стойност на вземането в сравнение с останалите съдружници. Разликата идва от това, какъв е размерът на останалото за разпределение имущество на прекратяващото се дружество след удовлетворяване на всички кредитори. Ако наличното оставащо имущество е недостатъчно, за да се разпредели между всички съдружници, тогава съдружниците с гарантиран ликвидационен дял ще имат предимство пред останалите съдружници и останалото налично имуществото ще се разпредели първо между тях до размера на техния гарантиран ликвидационен дял. В същата хипотеза, ако привилегията е само за допълнителен дивидент, тогава наличното имущество се разпределя съобразно ликвидационните дялове на всички съдружници.

Ликвидационни преференции, уговаряни в сделки за предоставяне на капиталово финансиране

В договорите и условията за получаване на капиталово финансиране от фондове за рисково инвестиране или ангел-инвеститори се ползват две понятия, свързани с ликвидационните права. Това са ликвидационна преференция (liquidation preference) и ликвидационно събитие (liquidation event).

Ликвидационната преференция е договорна уговорка, която урежда реда, по който инвеститорите и останалите съдружници разпределят помежду си наличните активи на компанията в случай на настъпване на ликвидационно събитие.

В сделките и условията за получаване на капиталово инвестиране в понятието ликвидационно събитие се включват множество събития, при които инвеститорът може да упражни правото си на ликвидационна преференция. Такива събития са:

 • прекратяване (ликвидация) дейността на компанията,
 • сливане и/или вливане на част или цялата компания в друга компания,
 • изкупуване на част или цялата компания,
 • придобиване на изключителни права върху всички или съществена част от активите на дружеството, които са в основата на бизнес плана за развитие на дружеството като например основната технология, бранда, ноу-хау, клиентска база и други.

Защо са нужни на инвеститорите ликвидационни преференции?

Целта зад тези специални (особени) ликвидационни права е да се намалят загубите на инвеститора в случай, че компанията, в която е инвестирал, не се справя според очакванията и да се получи, ако е възможно, обратно поне това, което е инвестирано. Защо казвам, ако е възможно – защото тази възможност зависи от това какъв ще бъде размерът на активите (паричните средства), които ще са налични за разпределение при настъпването на ликвидационното събитие.

Защо е важно предприемачите, търсещи капиталово инвестиране, да са наясно с условията на ликвидационната преференция, която инвеститорите, предоставящи капиталово финансиране, изискват?

Условията на ликвидационните преференции влияят върху възможността за привличане и условията на бъдещите инвестиции в компанията, както и възможността за привличане на таланти, доколкото ликвидационните преференции влияят и върху програмите за стимулиране на служителите чрез предоставянето им на дялове в дружеството. В този ред на мисли, условията за ликвидационната преференция е една от най-важните уговорки, на която следва да се обърне внимание при получаване и договаряне на т.н. term sheet (лист с условията за получаване на инвестицията), който се изготвя и предоставя от инвеститора.

Структури на ликвидационни преференции

Често в живота на компанията, която търси капиталово инвестиране, има различни етапи (рундове) на инвестиране. Обикновено в практиката тези рундове се именуват на pre-seed, seed, series A, series B и т.н. в зависимост от етапа на развитие на компанията и размера на търсената инвестиция. Понеже инвеститорите от всеки следващ рунд (етап) обикновено инвестират по-голяма сума от инвеститорите от предходния етап, те се стремят да получат предимство пред останалите съдружници при упражняване на ликвидационната си преференция.

Това е така, защото в случай на настъпване на ликвидационно събитие, е възможно наличните средства да не са достатъчни за възстановяване на инвестициите на всеки инвеститор от всеки рунд. По този начин с всеки следващ рунд на инвестиции се образува стълба на ликвидационните преференции или т.н. структура (liquidation preference structure) на последователността на упражняване на отделните ликвидационни преференции. Структурата (последователността в упражняването) на ликвидационните преференции може да се раздели на няколко типа:

 • Стандартна: При тази структура на ликвидационните преференции първо се упражнява привилегията на последния инвеститор, след него привилегията на предходния и така докато се стигне до обикновените дялове (тези без ликвидационна привилегия) в дружеството с променлив капитал.
 • Пропорционална: При тази структура всеки инвеститор от различните етапи (рундове) на финансиране на ДПК получава пропорционално на участието си (предоставената от тях инвестиция) в компанията, респ. ако наличните за разпределение активи не са достатъчни, всеки получава част, пропорция от инвестицията си.
 • На нива: При третата възможност на структуриране на последователността на упражняване на отделните ликвидационни преференции се съчетават условията на стандартната и пропорционалната структура, както са описани по-горе. При структурата на нива инвеститорите от няколко отделни рунда се обединяват в отделно ниво и това ниво инвеститори упражняват привилегията си пропорционално.

Как се определя размерът на ликвидационната преференция?

Обикновено ликвидационните преференции се уговарят като множество на първоначалната инвестиция. Например 1х или 2х и т.н. първоначалната инвестиция. Най-често се уговаря ликвидационна преференция 1х. Това означава, че инвеститор с ликвидационна преференция от 1х следва да получи размера на цялата си първоначална инвестиция преди другите съдружници, намиращи се на по-ниско ниво в структурата на упражняване на ликвидационната преференция. При уговорка за ликвидационна преференция от 2х инвеститорът с тази преференция следва да получи два пъти размера на инвестицията си.

Какво се случва след упражняване на ликвидационната преференция? В практиката са се наложи три основни хипотези за развитие под т.н. уговорката за участие (participating).

Ликвидационна преференция без участие (Non-participating liquidation preference)

Тази уговорката означава, че съдружникът, в чиято ползва е уговорена ликвидационната преференция без участие, ако реши да упражни ликвидационната си преференция, няма да може да участва в разпределението на останалите след упражняването на преференцията активи. Този тип ликвидационни преференции се съчетават с опцията (възможността) инвеститорът да конвертира (замени) привилегированите си дружествени дялове с ликвидационна преференция без участие в обикновени дялове без ликвидационна преференция.

Защо на инвеститора му трябва тази допълнителна опция?

Всичко зависи от условията на ликвидационното събитие, но за по-голяма яснота, нека да разгледаме следния много опростен пример:

Фонд за рисков капитал инвестира 200 000 лева в компания ABC Soft с 1х ликвидационна преференция без участие с опция за конвертиране. Срещу предоставените средства, инвеститорът ще получи 20% дял в компанията. Ако в последствие компанията ABC Soft бъде купена за 1 800 000 лв. кое е по-изгодно за инвеститора – да упражни ликвидационната си преференция без право на участие или да конвертира привилегированите си дружествени дялове в обикновени?

Ако избере първото, инвеститорът ще получи 200 000 лв. – размерът на инвестицията, а за останалите съдружници остава да се разпределят другите 1 600 000 лв. Ако обаче конвертира (замени) привилегированите си дялове в обикновени и се включи в разпределението заедно с останалите съдружници, които също са с обикновени дялове, той би получил 20% от 1 800 000 лв. или 360 000 лв. В случая инвеститорът би избрал да конвертира привилегированите си дружествени дялове с 1х ликвидационна преференция без участие в обикновени дялове.

Oбаче, aко компанията ABC Soft бъде купена за по-малко от 1 000 000 лв., да речем 600 000 лв., тогава за инвеститорът с 1х ликвидационна преференция без участие с опция за конвертиране по-изгодно би било да упражни привилегията си и да получи 200 000 лв., вместо да конвертира и да получи 20% от 600 000 лв., което е 120 000 лв.

Ликвидационна преференция с пълно участие (full participating liquidation preference, participating preferred; participating preferred with no cap)

Както и името може да покаже, при този тип преференция, инвеститорът получава както пълната си преференция, така и участва в разпределението на останалите след упражняване на преференцията активи. С други думи, вземат два пъти. Така ако разгледаме горния пример, инвеститорът би получил както 200 000 лв. от ликвидационната си преференция, така и 20% от останалите 1 600 000 или още 320 000 лв. А в случай че компанията ABC Soft бъде купена за 600 000 лв., тогава инвеститорът би получил 200 000 лв. от ликвидационната си преференция и още 80 000 лв. от останалите след това за разпределение 400 000 лв.

Ликвидационна преференция с ограничено участие (capped participation)

В тази уговорка, ликвидационната преференция включва както началната сума на инвестицията, така и горна граница, която може да се получи от оставащите след упражняване на преференцията активи. Както и при преференцията без участие, инвеститорите с подобна ликвидационна преференция имат възможност да конвертират (заменят) привилегированите си дялове в обикновени в зависимост от условията на ликвидационното събитие.

Ако инвеститорът в първоначалния ни пример има уговорена преференция 1х с ограничено участие в размер на 100 000 лв., в случай че компанията ABC Soft бъде купена за 1 200 000 лв., а не за 1 800 000 лв., за инвеститора ще бъде по-изгодно да се ползва от привилегията си и да получи 300 000 лв. (200 000 лв. размера на инвестицията и 100 000 лв. горна граница от останалото след удовлетворяване на привилегията му имущество), вместо 240 000 лв., ако конвертира привилегията си в обикновени дялове.

От разгледаните в по-горе особени права, свързани с правото на дивидент и ликвидационен дял, които могат да се уреждан в Дружеството с променлив капитал, предприемачите, търсещи капиталово финансиране, следва да обръщат особено внимание на следните моменти:

 • Какъв е размерът на ликвидационната преференция на инвеститора? Всяка уговорка по-голяма от 1х следва да се преценява внимателно и до колко би повлияла на последващото набиране на инвестиции.
 • Какъв тип е уговорката за ликвидационна преференция и как би изглеждало разпределението на активите в случай че се упражни?
 • Каква е структурата (последователността на упражняване) на уговорките за ликвидационна преференция?
 • Какво се включва в понятието ликвидационно събитие?

Конвертируеми дружествени дялове и предимствени права в Дружество с променлив капитал

Конвертируеми дружествени дялове и предимствени права в Дружество с променлив капитал

Продължаваме темата с особените права и ограниченията, които могат да се уреждат между съдружниците в дружество с променлив капитал. Разбира се, отново разглеждаме въпросите през призмата на основните уговорки, които най-често залягат в списъка с условията (term sheet) и договорите за предоставяне на капиталово финансиране от фондове за рисково капиталово инвестиране и индивидуални инвеститори (ангел инвеститори) в стартиращи компании. Защо? Защото дружеството с променлив капитал е замислено имено като правното средство в България тези типични условия на рисковото капиталово инвестиране да намерят приложение.

Конвертируеми привилегировани дружествени дялове в ДПК

Както и наименованието им може да подскаже, това са привилегировани дялове, които или съдържат в себе си възможност (право) да бъдат конвертирани (заменени) с обикновени дялове, и/или задължение да се извърши това заменяне при настъпването на определени, предварително уговорени между съдружниците условия.

Конвертируеми привилегировани дялове с възможност (право) да бъдат заменени (optional convertible preferred shares)

Този тип конвертируеми дялове дават на своя притежател правото да ги замени в обикновени дялове, когато резултатът от подобна замяна е по-изгодна за съдружника, притежаващ този тип дялове. В практиката на сделките за получаване на капиталово финансиране този тип право на замяна най-често се свързва с уговорката за ликвидационна преференция и по-специално, когато резултатът от продажбата на обикновени дялове ще даде по-добър икономически резултат за съдружника, отколкото резултатът от упражняването на правата по привилегированите дялове.

Най-честата хипотеза това да се случи е, когато множителят на ликвидационната преференция е малък, ликвидационната преференция е без или с ограничено участие (non-participation or capped participation). В резултат на ликвидационното събитие се получава значителна сума за разпределение от съдружниците с обикновени дялове. Нека да го обясним отново с примера от предходната точка.

Фонд за рисков капитал „A Ventures“ инвестира 200 000 лева в компания ABC Soft с 1х ликвидационна преференция без участие с право на конвертиране. Срещу предоставената инвестиция A Ventures ще получат 250 (двеста и петдесет) конвертируеми привилегировани дружествени дяла с ликвидационна преференция без право на участие или 20% дял в компанията. Две години по-късно ABC Soft е купена за 1 800 000 лв. Ако упражни привилегията си, инвеститорът A Ventures ще получи 200 000 лв. – размерът на инвестицията си, а за останалите съдружници остава да се разпределят другите 1 600 000 лв. Ако обаче упражни правото си на конвертиране и замени привилегированите си дялове в обикновени и се включи в разпределението заедно с останалите съдружници, които също са с обикновени дялове, той ще получил 20% от 1 800 000 лв. или 360 000 лв. По този начин с уреденото право за конвертиране на привилегировани дружествени дялове в обикновени се дава възможност на техния притежател да получи по-добър икономически резултат при настъпването на дадено събитие.

Коефициент на конвертиране (замяна) (conversion ratio)

Как се определя колко обикновени дяла следва да получи съдружник в Дружество с променлив капитал, притежаващ конвертируеми привилегировани дружествени дялове? Чрез коефициентът на конвертиране (замяна). Този коефициент се определя, като се вземе цената при закупуване на привилегирования дял, т.е. цената, по която съответният съдружник е придобил един привилегирован дял от дружеството, която цена се задава като делител и цената на обикновения дял към момента на изчисляване на коефициента на конвертиране, която се задава като делимо.

Или формулата за изчисляване на коефициента на конвертиране е: Цена на придобиване на привилегирования конвертируем дял / цена на обикновен дял към момента на изчисляване.

В горния пример, A Ventures придобива 20% дял в компанията ABC Soft за 200 000 лв., за което ABC Soft е издало 250 нови привилегировани дяла с 1х ликвидационна преференция без участие с право на конвертиране. С други думи, A Ventures е заплатил 800 лв. на дял или това е цената за придобиване на привилегирования дял, каквато е и цената на обикновените дялове към този момент. Прилагайки тези данни към формулата по-горе ще видим, че коефициентът на конвертиране на привилегированите дялове в обикновени ще бъде 800/800 или 1:1 към момента на придобиване на привилегированите дялове. С други думи, за един привилегирован дял се получава един обикновен дял.

Коефициентът на конвертиране следва да се определи в договора между съдружниците като уговорката може да има следното съдържание „По всяко време по преценка на съдружниците, притежаващи привилегировани дялове, привилегированите дялове се конвертират в обикновени в съотношение 1:1.“.

С цел пълнота, следва да отбележим, че клаузата за коефициентът на конвертиране във венчър сделките, извършвани в САЩ, имат обикновено по-различно съдържание, а именно:

По всяко време по преценка на съдружниците, притежаващи привилегировани дялове, привилегированите дялове се конвертират в обикновени в  първоначално съотношение 1:1, което съотношение подлежи на корекция при настъпването на условията на уговорката против размиване (anti-dilution provisions).

Разликата идва от подхода в САЩ при определяне на уговорките против размиване на дела (anti-dilution provisions, rights), което ще разгледам по-долу.

Конвертируеми привилегировани дружествени дялове със задължение за замяна (mandatory convertible preferred shares)

При този тип конвертируеми привилегировани дружествени дялове замяната им с обикновени дялове не е право (опция) на техния притежател, а задължение, което настъпва при предварително уговорени условия. В практиката в другите страни тази уговорка най-често се свързва с така очакваното и от основателите, и от инвеститорите първично публично предлагане на акции на дружеството на регулираните пазари (IPO).

Поради факта, че ДПК не издава акции, респ. за него възможността за първично публично предлагане (IPO) е невъзможна, въпросът за задължителното конвертирате на привилегировани дялове в ДПК може да намери приложение при преобразуването на ДПК в АД, чиито акции след това ще бъдат публично предложени. Предварителното уговаряне на това още докато компанията е ДПК ще даде възможност за по-бързо и безпрепятствено последващо преобразуване в АД, съобразно с правата на всички съдружници в ДПК.

И така, за да настъпи задължението за замяна на дяловете следва да настъпят предварително договорените между съдружниците условия, а именно – предварително определена икономическа стойност на компанията, която трябва да се постигне преди публичното предлагане и предварително определен размер на цената за дял, респ. акция след преобразуването на Дружеството с променлив капитал в акционерно дружество, чиито акции ще се предложат първично. Тези условия във венчър сделките се обозначават като квалифициращо публично предлагане или QPO (qualified public offering).

Защо е необходимо да има такова задължително конвертиране?

За да се опрости капиталовата структура при настъпване на квалифициращото събитие (QPO), което прави компанията по-атрактивна за нови инвеститори, от една страна, а от друга на капиталовите пазари, обикновените акции са повече и се търгуват по-лесно.

Предимствено право за записване на нови дружествени дялове в Дружество с променлив капитал

Дружеството с променлив капитал е предвидено да бъде правното средство, което бързо-развиващи се компании да ползват, за да стартират реализирането на своята идея и да я развият чрез набирането на капиталово финансиране. Най-често успешното реализиране на идеята на предприемача изисква няколко етапа (рунда) на финансиране. Обикновено, но не задължително, при всеки нов етап Дружеството издава нови дялове за новите инвеститори.

Разбира се, нови дялове ДПК ще издава и в случаите, в които последното има програма за стимулиране на служителите (employee stock options или ESO), или когато настъпят условия на конвертируеми заеми, ако Дружеството е сключило такива. Издаването на нови дялове, респ. увеличаването на капитала води до това, че размерът на дяловото участие на текущите съдружници намалява, това важи както за основателите, така и за инвеститорите в компанията.

Важно е да отбележим, че размиването на дяловото участие може да бъде и нещо позитивно, когато стойността на компанията расте, респ. икономическата стойност на дяловото участие на съдружника също нараства, независимо че процентното им участие в Дружеството е намаляло.

Нашата компания ABC Soft, която след получената първоначална инвестиция от A Ventures има 1250 дяла, от които инвеститорът A Ventures притежава 20 % от тях (или 250 дяла). След една година ABC Soft успешно заключва нов рунд на финансиране за 480 000 лв. от Z Venture Partners, който е оценил ABC Soft преди да получи инвестицията на 1 200 000 лв. Сумата от 1 200 000 лв. е така наречената pre-money valuation метрика във венчър сделките. За втората инвестиция ABC Soft ще издаде 500 нови дяла. След инвестицията от Z Venture Partners ABC Soft ще има 1750 дяла.  Следствие на издаваните нови дялове дяловото участие на A Ventures (първоначалният инвеститор) в капитала на ABC Soft ще бъде 14% или ще е намаляло (размило) с 6%. Но от друга страна, след инвестицията на Z Venture Partners стойността на ABC Soft вече е 1 680 000 лв. (това е т.н. post-money valuation метрика), което означава, че икономическата стойност на дела на A Ventures, който вече е 14%, ще бъде 235 000 лв. (14% от 1 680 000 лв.) или икономическата стойност на дела на A Ventures се е увеличила с 35 000 лв. или 17%.

Разбира се, възможно е съдружник да не иска дяловото му участие в компанията да намалява. Причините за това могат да са най-различни, от това да увеличи икономическата си изгода, ако компанията има изгледа да се развива още по-добре, до това да не загуби други свои предимства като брой гласове в Общото събрание. Независимо от причина, поради която съдружникът в ДПК ще иска да запази размерът на дяловото си участие в капитала, правното средство, с което разполага, е предимственото право за записване на нови дружествения дялове.

Предимственото право дава на съдружника възможност да закупи такъв брой от новоиздадените от дружеството дялове, който съответства на дела му в капитала преди издаването на новите дялове. Упражняването на правото цели да запази процентното съотношение на участие на съдружника в капитала на Дружеството с променлив капитал.

Така в горния пример, за да запази своето участие, A Ventures трябва да придобие (закупи) 100 нови дружествения дяла по цена, на която съответните дялове се издават (емисионна стойност). Когато стойността на компанията расте в следващите етапи на финансиране, това ще доведе и до увеличаване на цената на придобиване на новите дялове и поради тази причина в някой случай това води до невъзможност за съдружниците да упражнят своето предимствено право на придобиване на новоиздадени от дружеството дялове и те да не го упражнят.

Ситуация, когато стойността на компанията намалява и в същото време компанията издава нови дялове

Защита от разводняване при down round на финансиране

Нека първо да разгледаме последния пример през друга призма. Да речем, че преди инвестицията на Z Venture Partners нашата компания ABC Soft е била оценена на 900 000 лв., а не на 1 200 000 лв. С други думи стойността на компанията ABC Soft преди новия етап на набиране на инвестиции е по-ниска от стойността й след получаване на инвестицията от А Ventures.

В подобна хипотеза независимо какъв е размерът на новата инвестицията, която ABC Soft ще набере при втория рунд, този рунд (етап) на финансиране ще се счита за рунд надолу (down round), защото стойността на новите дяловете, които компанията ще издаде в този нов рунд е по-ниска от стойността на дяловете, които тя е издала в предходния рунд на инвестиране.  В тази ситуация, съдружниците са изправени пред риска от двойно размиване както на дяловото си участие в компанията, така и в икономическата стойност на дела си. Именно, за да се защитят инвеститорите в подобна ситуация в сделките за финансиране се предвиждат т.н. уговорки против размиване (anti-dilution clauses).

Защитата обикновено се предоставя на определени инвеститори или съдружници. Тя предвижда предоставянето на съответния защитен съдружник правото да получи допълнителни дялове (обикновено именовани „дялове против разводняване“ или anti-dilution shares) без да заплащат стойността им (например чрез предоставянето на дялове вместо дивидент) или като заплатят номиналната им стойност (която обикновено е по-ниска от емисионната такава).

Как се изчислява колко допълнителни дяла против разводняване следва да получи съдружника, в чиято ползва са предвидени уговорките против размиване? Съществуват три основни метода за изчисляване броя на дяловете против разводняване, но те водят до различни резултати в зависимост от спецификите на дружеството и на структурата на капитала му (т.н. cap table).

#1 Пълна защита (full-ratchet anti-dilution protection)

Целта на този тип метод на изчисляване броя на дяловете против размиване, които съдружникът с уговорената защита следва да получи, е да постави този съдружник в позицията, в която би бил, ако бе инвестирал при цена на дяла, каквато е тя при т.н. down round.

Това се изчислява по следния начин: Инвестираната сума от съдружника, покрит със защитата от разводняване, се разделя на по-ниската (новата) цена за придобиване на дял в down round-a и от получения резултат се изважда броят на притежаваните към момента дялове.

Получената разлика показва броят на дяловете против размиване, които следва да се издадат от дружеството като компенсация за икономическото размиване на деля на съдружника, защитен от размиването.

Формулата би изглеждала така: ДР=ИС/НЦД – БД, където:

 • ДР: броят дялове против размиването, които следва да се получат
 • ИС: сума, инвестирана от съдружника, покрит от защитната уговорка против размиване
 • НЦД: най-ниската цена на новоиздаваните дялове в down round.
 • БД: брой дялове, които защитения съдружник против разводняване има към момента на изчислението.

Този тип начин на изчисляване на защитата от разводняване е най-неблагоприятен за основателите и другите не защитени съдружници и ако видите такава уговорка във вашата сделка, бъдете изключително внимателни.

#2 Защита, базирана на средната цена на придобиване на дял (weighted average)

При този начин на изчисляване се взема средната цена на придобиване на дял, платена от предходните инвеститори (обикновено от последния етап) и цената за придобиване на дял в новия, down round, след което се изчислява броят на дяловете, които защитеният с уговорката против разводняване инвеститор би получил, ако неговата инвестиция бе направена с тази осреднена цена.

Формулата би изглеждала така: ДР=ИС/ОЦД – БД, където:

 • ДР: броят дялове против размиването, които следва да се получат
 • ИС: сума, инвестирана от съдружника, покрит от защитната уговорка против размиване
 • ОЦД: осреднена цена на дял
 • БД: брой дялове, които защитения съдружник против разводняване има към момента на изчислението.

Съществуват два основни модела за изчисляване на осреднената цена на дял – широкообхватен (вroad-based weighted average) и теснообхватен (narrow-based weighted average). Разликата идва от това, какво се включва при изчисляването на осреднената цена на дял. Така при широкообхватния метод при определянето на средната цена на дял се включват всички дялове в дружеството, дори и тези, които все още не са издадени, но биха били издадени, ако условията за това настъпят, т.н. fully diluted basis. При теснообхватния метод се вземат само тези дялове, които са издадени към момента на изчисляване на средната цена на дял, без да се вземат под внимание дяловете, които още не са издадени, но биха били издадени, ако условията за това са настъпили.

Особености на уговорките против размиване, ползвани в САЩ

При венчър сделките в САЩ имат малко по-различен подход. Докато концепцията е близка, моделът на уговорките против размиване в САЩ се изгражда върху описания по-горе коефициент на конвертиране. С ползването на сходни формули като описаните горе, коефициентът на конвертиране на привилегированите дялове в обикновени се променя като се увеличава при настъпването на down round на финансиране. По този начин инвеститорите не получават веднага нови привилегировани дялове, а се увеличава броят на обикновените дялове, които биха получили, ако конвертират своите привилегировани дялове.

Особености, свързани с прилагането на предимственото право при ДПК

При въвеждането на ДПК законодателят е предвидил възможност предимственото право на съдружника да придобие нови дружествени дялове да бъде уговорено така, че да отговорят в пълна степен на конкретните нужди на инвестиционната сделка. С други думи, всички посочени по-горе права и уговорки могат да намерят приложение.

По интересен е въпросът, какво е положението на съдружниците в дружеството с променлив капитал, ако в дружествения договор изрично не е уреден въпросът с предимствените права или правата против размиване. Отговорът е, че в подобна хипотеза при увеличаване на капитала на ДПК, независимо от това дали е при увеличена или намалена стойност на компанията, всеки съдружник ще има предимствено право да запише толкова броя нови дяла от новоиздадените, така че да запази процентното си участие в капитала като в тази ситуация, следва да се прилагат по аналогия разпоредбите, свързани с предимственото право на акционерите (чл.194 от ТЗ) и на съдружниците в ООД (чл.148 от ТЗ). Липсата на уговорка не означава липса на предимствено право. А може ли да се ограничава предимственото право в дружеството с променлив капитал. Да, стига това да е уговорено в дружествения договор и до колкото става дума за конкретни ситуации, а не до пълното му отнемане.

След като предимственото право за записване на нови дялове в дружеството с променлив капитал може да бъде структурирано по начин, отговарящ на нуждите на страните по сделката за капиталово инвестиране важно е основателите, търсещи финансиране да са насяно с последиците от уговорките както за себе си, така и за другите съдружници с обикновени дялове.

Важно е да се запомни, че уговорките против размиване, приложими при т.н. down round са договорни клаузи и подлежат на договаряне, а начина на тяхното формулиране може да окаже съществено влияние на следващите етапи на финансиране на компанията. Съветът ми към предприемачите, търсещи финансиране, е преди да финализират инвестиционна сделка да проиграят как условията на тази сделка, свързана с предимствените права и уговорките против размиване, биха се отразила на дяловото разпределение на капитала между съдружниците при бъдещи етапи на финансиране, били те при увеличена или намалена стойност на компанията, за да могат да вземат информирано решение за сделката.

Можеш да следиш новостите по темата на моя бюлетин в LinkedIn, който цели да подпомогне предприемаческата общност в това да е наясно какво и как може да прави по отношение на тази промяна.

В тази връзка, очаквай специално издание на бюлетина, посветено на т.н. таблица с капиталовата структура (cap table) и как предприемачите да създадат и поддържат такава, в което ще разгледам в детайли, включително и как да се ползват формулите против разводняване, които описаh по-горе.

Виж също:

Облагане на продажби в Интернет и кога се плаща ДДС?

Данъчно облагане на самоосигуряващо се лице, фрийлансър и ЕООД

Редактор: Цветелина Тодорова

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Минчо Минчев

Минчо Минчев е адвокат с над 10 години опит в корпоративно право и правото на интелектуална собственост. Подпомага предприемачите както в създаването на техните компании – уреждане отношенията между съдружниците, структуриране на управлението на компанията им, набирането на финансиране, структуриране на програми за стимулиране на служители и т.н., така и в защитата, управлението, оценката и монетаризирането (превръщането в парични ресурси) на интелектуалната им собственост – търговски марки, дизайн и обекти на авторското право. Участвал и разработвал проекти за законодателни промени в Търговския закон, Закон за авторското право и сродните му права и други нормативни актове. Неговият екип включва адвокати и консултанти по бизнес развитие като по този начин правните им решения за бизнес начинанията на техните клиенти са съчетани с конкретни управленски предложения за реализирането им.

500+ Полезни материали за бизнеса

Безплатно е!

Виж тук

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader