Бизнес . 10 минути

Анализ на иновативността на българските малки и средни предприятия в периода 2016-2018

Анализ на иновативността на българските малки и средни предприятия в периода 2016-2018

В България групата малки и средни предприятия (МСП) допринасят за 75,7% от общата заетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката през 2018 г. Те имат голямо значение за растежа и конкурентоспособността на  българската икономика. По принцип, МСП се считат за източник на иновативни решения в отговор на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ефективното използване на ресурсите и за това е от стратегическа важност за икономиката на една държава да се създават и насърчават добрите практики за стимулиране на иновативността в МПС.

Основната цел на настоящия анализ е да предостави обективното състояние на иновативността сред МПС в България. Данните за анализа са взети от НСИ. Динамиката в развитието на МСП в България се проследява от НСИ от 2008 г. и данните се актуализират на всеки две години. В момента най-актуалните данни за са от 2018 г., а данните от 2020 г. се обработват и предстой да бъдат цялостно публикувани.

В първата част ще се запознаем с общата терминология и методика на конкретния анализ и на тези правени на ниво Европейски съюз. Във втората част ще предоставим данните от НСИ и ще ги анализираме. Накрая ще направим обобщение на анализа и някои заключения.

Първа част на анализа на иновативността на българските малки и средни предприятия за периода 2016-2018 г.

Малките и средните предприятия (МСП) са фирми, чиито служители не надхвърлят определен брой (най-често 250 служители, но в някои държави границата е 200). Малките предприятия обикновено са тези с по-малко от 50 служители, а микропредприятията имат най-много 10 или в някои случаи до 5 работници. Финансовите активи също се използват за определяне на размера на предприятията. В България като средно предприятие се определя това, чиито активи не надхвърлят 84 000 000 лева, за малко – 19 500 000, а за микро – 3 900 000 лева.

В науката понятието „иновация“ се появява сравнително наскоро, а именно през 19 век, и се използва активно в трудовете на австрийския учен Й. Шумпетер. Терминът иновация означава въведена иновация, която осигурява качествено повишаване на ефективността на процесите или продуктите, търсени от пазара. В съвременността наръчникът от Осло (ОИСР, 2005) дефинира четири вида иновации:

 1. Продуктови иновации,
 2. Процесни иновации,
 3. Маркетингови иновации,
 4. Организационни иновации.

За целите на този анализ ние ще направим статистическото изследване на иновационната дейност със следните конкретизации от НСИ:

Единици на наблюдение са предприятията от нефинансовия и финансовия сектор с между 10 и 250 заети лица, осъществяващи следните икономически дейности (КИД – 2008):

 • Добивна промишленост;
 • Преработваща промишленост;
 • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
 • Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
 • Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети;
 • Транспорт, складиране и пощи;
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
 • Финансови и застрахователни дейности;
 • Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи;
 • Научноизследователска и развойна дейност;
 • Рекламна дейност и проучване на пазари.

Иновацията в контекста на изследването представлява реализирането на пазара на нов или усъвършенстван продукт (стока или услуга) и/или внедряването в предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес, които се различават значително от предишните продукти и бизнес процеси в предприятието.

Иновационно активно предприятие е предприятие, което през отчетния период 2016-2018 г. е осъществило една или повече дейности за разработване и внедряване на нови или усъвършенствани продукти и/или бизнес процеси.

Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на нова или усъвършенствана стока или услуга, която се различава значително от предишните стоки и услуги на предприятието. Към продуктовите иновации се отнасят и значителните промени в дизайна на стоките. Не се включват обикновените препродажби на нови стоки и чисто естетическите промени на стоките.

Бизнес-процесната иновация представлява внедряването в предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес за една или повече бизнес функции, който се различава значително от предишните бизнес процеси в предприятието. Бизнес-процесните иновации включват нови и усъвършенствани методи за:

 • производство на стоки и предоставяне на услуги;
 • снабдяване, доставка и разпространение;
 • комуникация и обработка на информация;
 • счетоводно отчитане, създаване на фактури и други административни дейности;
 • бизнес практики за организиране на работния процес и взаимоотношенията с други предприятия и организации;
 • разпределяне на отговорностите, вземане на решения и управление на човешките ресурси (HR);
 • маркетингови методи за промотиране, опаковане, ценообразуване, продуктов пласмент и обслужване след продажбата.

Иновациите следва да бъдат нови за съответното предприятие, но не е необходимо те да са нови и за пазара, т.е. предприятието да е първото, което е произвело тези продукти (стоки или услуги) или е внедрило тези бизнес процеси. Иновационната дейност включва всички развойни, финансови и търговски дейности, осъществени от предприятието с цел въвеждане на иновации.

Анализи на иновациите в малки и средни предприятия обикновено целят да предоставят аналитична и основана на доказателства база за разработването на стратегически документи от регионален, национален или общностен характер. Пример за документ от национален характер е „Национална стратегия за малките и средните предприятия” 2021-2027 г. Примерен за документ от общностен характер е Европейски сравнителен доклад за иновациите (2021 г.).

За сравнение методиката използвана в Европейски сравнителен доклад за иновациите значително разширява обхвата на събираните и анализирани данни. В последващата таблица са представени количествените критерии/индикатори използвани за сравнителния доклад. Всеки вид активност (група) включва равен брой показатели и има еднаква тежест в обобщения индекс на иновациите. Във всяка група всеки индикатор има еднаква тежест.

Втора част на анализа на иновативността на българските малки и средни предприятия за периода 2016-2018 г.

През периода 2016-2018 г. 30.1% от всички предприятия проследени от НСИ, а именно предприятията с 10 и повече заети лица, осъществяват иновационна дейност. В сравнение с предходното изследване (2014-2016 г.) иновационната им активност се увеличава с 2.9 пункта (от 27.2 на 30.1%).

В сегмента на малките предприятия имаме покачване от 3.7 пункта (2016 – 20.5 срещу 2018 24.2), а на средните предприятия покачването е 2.5 пункта (2016 – 44.3 срещу 2018 46.8).  Интересно е да се отбележи спада на иновационна активност при големите предприятия.

Друг аспект в обхвата на статистиката на малки и средни предприятия е делът на предприятията реализирали нови или усъвършенствани продукти на пазара. Важно е да се отбележи, че тук става дума за нови за пазара продукти, а не нови за предприятието. За 2018 делът на тези предприятия е 9.5 което е с 1.2 пункта покачване спрямо предния период. За малките предприятия ръста е с 1.8 (6.4 за 2016 спрямо 8.2 за 2018), а за средните предприятия имаме спад от 0.3 пункта (13.1 за 2016 и 12.8 за 2018).

В публикувания анализ „Иновационна дейност на предприятията през периода 2016-2018 година“ от НСИ, са предоставени и общите данни за дела на предприятията реализирали продуктови и бизнес-процесни иновации към 2018г. За малките предприятия делът на продуктовите иновации е  15.6, от което може да заключим, че новите за предприятието, но не и за пазара продуктови иновации са 9.2. За средните предприятия новите за пазара са 13.1, а новите за предприятието са 13.6 (26.7 – 13.1).

Реализираните обороти от иновативни продукти за малките предприятия търпят покачване от 0.9 пункта при  продукти който не са нови за пазара (1.8 през 2016 и 2.7 през 2018). За новите за пазара продукти покачването е значително по-малко – 0.2 пункта (1.7 през 2016 и 1.9 през 2018). При средните предприятия тенденцията е за намаляване на оборотите. От нови за пазара продукти спада е незначителен от 0.1 пункта, докато за новите за предприятието спада е от 0.6 пункта (4 през 2016 и 3.4 през 2018).

Заключение на анализа на иновативността на българските малки и средни предприятия за периода 2016-2018 г.

В България иновативната активност бележи ръст през наблюдавания период. Номиналният ръст е 2.9 пункта, което е малко над 10% ръст за периода на измерването (от 27.2% през 2016 до 30.1% 2018). Информацията сама по себе си е може да е добра новина, но на фона на общото изоставане на България и по критерия за иновативност в рамките на Европейския съюз може да се заключи, че е необходимо да се обърне внимание на причините за бавния растеж. В България има лек превес на иновациите в нови за предприятията продукти и процеси в сравнение с новите за пазара решения. Това не е неочаквано с оглед ниските показатели на иновативна активност.

Лекият спад в реализираните обороти от нови или усъвършенствани продукти при средните предприятия е притеснителен за мотивацията на предприятията да инвестират в такъв тип продукти и дейности. Ако тенденцията се запази и в следващия период, което е доста вероятно с оглед на промените настъпили след пандемията от COVID-19, има реална заплаха за допълнително засилване на негативната тенденция и пренасянето и при малките предприятия.

Използвани източници:

Тази статия на Neftelimov.com е адаптирана от курсовата ми работа по предмет ,,Създаване на нови продукти и управление на иновациите‘‘ в Магистърска програма “Бизнес администрация – управление и предприемачество”

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Стефан Батанов

Мениджър ИТ проекти с над 18 години опит в ИТ сектора. Създавал и ръководил международни екипи в телекомуникационния сектор, както и ФинТех . Смята се за технически грамотен човек и има интереси да си развие познанията и уменията в управлението на бизнес процеси.

500+ Полезни материали за бизнеса

Безплатно е!

Виж тук

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader