Поглед в бъдещето . 3 минути

Регулация на изкуствения интелект: Лидерската позиция на ЕС

Регулация на изкуствения интелект Лидерската позиция на ЕС

Съдържание на статията:

Изкуственият интелект (artificial intelligence, AI) прониква във всяко кътче на съвременния живот, от препоръки какво да се гледа в платформите за стрийминг до подпомагане на поставянето на критични медицински диагнози. Като се има предвид експоненциалният растеж на AI и неговото широкообхватно влияние, има нарастваща необходимост от въвеждане на стабилни правни рамки, за да се гарантира безопасното, етично и полезно използване на технологията. Водещ в подобни регулаторни начинания е Европейският съюз (ЕС), който предлага първото в света цялостно законодателство, регламентиращо изкуствения интелект.

Предложението за регулация на изкуствения интелект от ЕС

Представено през април 2021 г., възприема уникален подход към регулирането на иновациите, като отчита риска, свързан с използването на различни системи за изкуствен интелект. Законодателният акт предлага да се категоризират системите с изкуствен интелект въз основа на потенциалните рискове, които те представляват за хората и обществото. Въз основа на тези класификации ще бъдат установени съответните регулаторни мерки.

Например, система с изкуствен интелект, използвана при медицинска диагностика или за предвиждане на вероятността за извършването на престъпление, би се считала за „високорискова“ поради възможното реализиране на значителни индивидуални и обществени последици, ако системата се провали или се държи неочаквано. Такива системи ще бъдат подложени на строг регулаторен контрол, за да се гарантира тяхната безопасност и прозрачност.

Обратно, системите с изкуствен интелект с „ограничен риск“, като чатботове или генерирано от изкуствен интелект съдържание, които носят по-малък потенциал за вреда, ще бъдат подложени на по-лек регулаторен контрол, като например задължителни мерки за прозрачност. И накрая, системите с изкуствен интелект с „неприемлив риск“ – тези, които представляват заплаха за безопасността и основните права – ще бъдат изправени пред забрана за използване.

Чрез този диференциран подход за регулация на изкуствения интелект ЕС постига деликатен баланс

Насърчава ползотворното използване и иновациите на AI, като същевременно защитава индивидуалните и обществените ценности. Този подход потвърждава отново ангажираността на ЕС да постави правата на човека в центъра на разработването и използването на AI технологията.

А сега, нека се впуснем в дълбините на моралните дилеми, проявяващи се във връзка с прилагането на изкуствен интелект, за да подчертаем съществуващата необходимост от наличието на регулаторна рамка като предложената от ЕС уредба на AI технологиите. Дело, което може да послужи като пример в тази връзка е спорът между Стивън Талер и Комисаря по патентите, разгледано и решено от Австралийския федерален съд.

Как се стигна до тази за регулация на изкуствения интелект?

Стивън Талер, основател и главен инженер на Imagination Engines Inc, е изследовател на AI и създател на система с изкуствен интелект, известна като DABUS. Талер се опитва да патентова изобретение, генерирано автономно от DABUS, посочвайки AI системата като изобретател. Заявлението му обаче е отхвърлено от комисаря по патентите поради това, че изобретателят трябва да е човек, което води до оспорване на решението в съда от страна на Талер. Талер, като собственик на изходния код на DABUS и оператор на компютъра, на който работи системата, оспорва идеята, че само човек може да бъде изобретател.

Този случай поставя уникално правно предизвикателство: може ли система с AI да бъде законно призната за изобретател? Това е въпрос, който надхвърля традиционните дефиниции и правни концепции за „изобретение“ и „изобретяване“, бележейки пресечната точка между закона, етиката и съвременните технологии.

На финала на задълбоченото изследване на правния дебат за AI достигаме до повратната точка — революционното решение по случая на Стивън Талер срещу Комисаря по патентите, което отеква по целия свят. В решението си Федералният съд на Австралия оспорва статуквото, като постановява, че система с AI наистина може да се счита за изобретател.

Позицията на съдията се основава на сложно тълкуване на термина „изобретател“ — терминът се счита за „съществително име, отразяващо извършителя на действие“ и извършителят, както е дефиниран, може да бъде или човек, или „нещо“, което изобретява. Това решение проправя на системите с изкуствен интелект, като DABUS, пътя към признаването им за изобретатели за патентни цели.

Заключение относно тази за регулация на изкуствения интелект

Този установяващ прецедент случай подчертава глобалната борба за съвместяване на напредъка на AI със съществуващите правни и етични рамки. Той доказва и навременния характер на пионерската регулаторна инициатива на ЕС за AI, като допълнително подчертава спешната глобална необходимост от цялостно законодателство.

Въпреки че законът не се занимава пряко с въпросите, повдигнати от австралийския случай, той предоставя решаваща основа за бъдещото развитие на законодателството в областта на изкуствения интелект, подготвяйки сцената за други юрисдикции да последват примера.

В бързо развиващата се технологична ера на AI, проактивната позиция на ЕС е, без съмнение, похвална. Чрез предложения акт Съюзът не просто отговаря на настоящите технологични тенденции. Той активно оформя бъдещето на AI. Въпреки това, пътят към ефективно регулиране на AI далеч не е приключил. Новата технология продължава да прониква в различни аспекти от нашия живот и нашите правни системи трябва да се адаптират и да се развиват, готови да се справят с новите и сложни предизвикателства, поставени от изкуствения интелект.

Законодателен акт за регулация на изкуствения интелект на ЕС: Подкрепа за стартъпи и малки и средни предприятия

Европейският съюз (ЕС) отдавна е център на иновациите и хармонизацията в цифровия сектор, полагайки основата на балансирана правна рамка, установяваща благоприятна среда за развитие. В основата на този процес е предложеният Законодателен акт за регулация на изкуствения интелект на ЕС (Artificial Intelligence Act) – инициатива, имаща за цел да въдвори ред в бързо развиващата се индустрия. По-специално, актът подчертава съществената роля на стартиращите фирми и малките и средни предприятия (МСП), като предлага мерки за подпомагане на растежа им и засилване на тяхната роля.

Законодателният акт за изкуствения интелект е ключов аспект от по-всеобхватната дигитална стратегия на ЕС.

Това е очертаваща рамка, която насърчава развитието на изкуствения интелект, като същевременно поддържа ключови предпазни мерки. Законодателството се стреми да установи набор от правила за новата технология, които гарантират високо ниво на защита на обществения интерес. Това включва области като здраве и безопасност, основни права, демокрация, върховенство на закона и околна среда, отразявайки ценностите на Съюза.

Демонстрираният законодателен подход е проактивен, като нормативната уредба е формулирана с оглед далновидно предвиждане на предизвикателствата. Възприети са стратегически решения за противопоставяне на основните препятствия за цифровата трансформация. Те включват преодоляване на недостига на дигитални умения, засилване на мерките за киберсигурност, увеличаване на възможностите за инвестиции и преодоляване на неравенствата между големите корпорации, МСП и стартиращите предприятия.

Важно е да се постави акцент върху една от основните защитни мерки на акта: Позицията му относно неравноправните договорни условия, наложени едностранно на по-малките предприятия. Тази ключова предпазна мярка има за цел да осигури равни условия в динамичната регулация на изкуствения интелект индустрия.

Законодателният акт за регулация на изкуствения интелект на ЕС за договорните условия

Наложени едностранно от по-голямо предприятие на МСП или стартиращо предприятие, няма да бъдат обвързващи за последното, ако бъдат прието за неравноправни. Тази мярка дава право на по-малките субекти да оспорват, и в крайна сметка да отхвърлят, договорни условия, които налагат неоправдани ограничения на техните търговски интереси.

Предвидени са строги критерии за установяване на неравноправността на договорна клауза. Дадено условие може да се счита за неравноправно, ако „сериозно се отклонява от добрата търговска практика“ или „създава значителен дисбаланс между правата и задълженията на страните по договора“. По същество условия, които неправомерно облагодетелстват една страна – обикновено по-голямото предприятие – за сметка на по-малкия бизнес, могат да се считат за неравноправни. Конкретни примери за неравноправни клаузи включват тези, които преразпределят между страните неустойки или тежестта за поемане на свързани съдебни разходи.

Законодателният акт разпределя тежестта на доказване на страната, която е предложила договорното условие – обикновено по-големият бизнес. Тази страна трябва да докаже, че условието не е едностранно наложено и че по-малкият бизнес е имал справедлива възможност да повлияе на условията на договора. Важно е, че страната, формулирала оспорваната клауза, не може да оспори нейната неравноправност.

Ключова разпоредба на Законодателния акт за регулация на изкуствения интелект на ЕС е създаването на регулаторни пясъчни кутии.

„Sandboxes“, които представляват контролирани среди, позволяващи на бизнеса да тества иновативни продукти, услуги и бизнес модели без обичайните регулаторни ограничения. Държавите-членки следва да гарантират, че тези механизми са леснодостъпни, особено за МСП и стартиращи фирми. Тези инициативи представляват без-ценна възможност за такива предприятия да придобият практически опит и да усъвършенстват своите регулация на изкуствения интелект системи в подкрепяща и регулирана среда.

В допълнение е очертана необходимостта от специфични дейности за повишаване на осведомеността, съобразени с нуждите на малките доставчици. Държавите-членки се призовават да създадат специални комуникационни канали за тези предприятия, предлагащи насоки и отговарящи на запитвания относно прилагането на нормативните изисквания.

Подчертано е и значението на намаляването на разходите на МСП и стартиращите предприятия за сертифициране и привеждане на дейността им в съответствие с установените изисквания. От Европейската комисия се изисква редовно да оценява тези разходи чрез прозрачни консултации и да работи с държавите-членки за намаляването им, когато е възможно. Това е решаващ аспект, тъй като подобни разходи често могат да се окажат трудно преодолимо препятствие за по-малките предприятия.

Актът, също така, насърчава държавите членки да улеснят достъпа до документацията, свързана със спазване на задължителните изисквания и комуникацията с властите, като осигурят достъпността ѝ на езици, които са общоразбираеми от значителен брой трансгранични потребители. Това може да допринесе за намаляване на разходите за превод и да облекчи бремето, които регулаторните изисквания налагат на доставчиците, особено на тези от по-малък мащаб.

Разпоредбите подчертават ангажимента на ЕС да подкрепя МСП и стартиращи предприятия.

Чрез премахване на бариерите и насърчаване на благоприятна среда, новите регулации позволяват развитие на технологиите. За да се възползват напълно от тези възможности, препоръчително е стартиращите фирми и МСП да отделят ресурси за придобиване на задълбочено разбиране на разпоредбите на закона и приложимостта му към техния специфичен бизнес контекст. Редовното участие в консултации и семинари, предлагани от Комисията и държавите-членки, може да осигури по-задълбочено разбиране на закона и законоустановените последици за техния бизнес.

МСП и стартиращите предприятия също трябва да участват активно в процеса на оценка на разходите. Предоставянето на обратна връзка с оглед на техните разходи може да помогне за оформянето на по-благоприятна регулаторна среда. Освен това, използването на специални канали за комуникация с властите може да помогне за изясняване на регулаторни въпроси и получаване на насоки.

МСП и стартиращите предприятия трябва да останат гъвкави и отворени за промяна.

Законодателният акт за регулация на изкуствения интелект подчертава бързия темп на иновации на пазарите на изкуствения интелект и развиващия се характер на бизнес практиките. Изпреварването на тези промени ще бъде от решаващо значение за бизнеса и неговото преуспяване в тези динамични времена. Като се възползват от мерките за подкрепа в рамките на закона, малките доставчици на услуги могат да увеличат максимално своя потенциал и да станат ключови играчи в технологичните среди.

Ние от VC Law може да ти съдействаме да се ориентираш в Законодателния акт за регулация на изкуствения интелект на ЕС, за да използваш пълноценно заложените в него механизми за стимулиране на успеха на твоя бизнес.

Също по темата виж статията: Изкуствен интелект: Папагали на клона или защо е време за осмисляне?

Статията ,,Регулация на изкуствения интелект: Лидерската позиция на ЕС‘‘ в Neftelimov.com е предназначена само за информационни цели. Тя не цели насърчаване на сделки или предоставяне на правни съвети. Законите се различават в зависимост от юрисдикцията. Информацията в тази статия може да не е приложима спрямо всеки един читател. Не трябва да предприемаш или да се въздържаш от предприемане на правни действия въз основа на информацията, съдържаща се в тази статия, без да си потърсил юридически съветник в юрисдикцията си.

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Георги Чисусе

Георги Чисусе е адвокат с магистърска степен по право от King’s College London и член на Софийската адвокатска колегия. В качеството си на основател и управляващ съдружник във VC Law, той притежава задълбочени познания в сферите на международното финансово право, съдебните спорове, договорното право и корпоративното право, допълнително обогатено от прехода му в сектора на криптовалутите и Блокчейн. Георги е участвал в редица проекти, изискващи комплексен анализ относно разработването на разплащателни услуги и нови банкови продукти. По време на професионалното си израстване Георги е имал възможността да работи по проекти, свързани с международни институции като БНП Париба, Deutsche Bank, HSBC и Citibank. Това разнообразие от опит му предлага широк поглед върху развиващата се регулаторна среда на криптовалутите, изкуствения интелект и други тенденции в законовите рамки на технологии.

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader