Програми за финансиране . 1 минутa

2926 фирми ще получат до 30 000 лв за уеб базирани решения

2926 фирми ще получат до 30 000 лв за уеб базирани решения

България вече изпрати на Европейската комисия финалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост. Българският план е структуриран около четири стълба: 1. Иновативна България, 2. Зелена България, 3. Свързана България, 4. Справедлива България и включва инвестиции на приблизителна стойност 13 млрд. лева. Тези средства се осигуряват чрез Механизмът за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU, който предоставя 800 милиарда евро за подпомагане на икономическото и социално възстановяване на Европа от кризата, породена от COVID-19.

Част от мерките са насочени директно към бизнесите, като се осъществяват чрез предоставянето на грантове или финансови инструменти за уеб базирани решения.

За българските МСП съществен проблем се оказва ниското ниво на цифровизация. Предприятията се затрудняват да се възползват от възможностите, предоставяни от онлайн търговията:

 • само 7% от МСП извършват продажби онлайн (в сравнение с 18% средно за ЕС),
 • 3% от всички МСП реализират трансгранични продажби,
 • само 2% от оборота им е от онлайн търговия.

За да подпомогне процеса на дигитализация на икономиката и внедряването на цифрови технологии Планът за възстановяване и устойчивост ще инвестира 60 млн. лева във ваучерна схема за ИКТ (информационни и комуникационни технологии) решения и киберсигурност в МСП.

Кой може да кандидатства за ваучери за уеб базирани решения?

Мярката е насочена към предприятия от почти всички сектори на икономиката и цели по-бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа им до информационни и комуникационни технологии и услуги.

Секторите, които не могат да се възползват от ваучери са:

 1. Селско, горско и рибно стопанство,
 2. Добивна промишленост,
 3. Строителство,
 4. сектор Образование и Социална дейност, които се финансират чрез други програми или мерки.

Какви дейности се финансират?

Обхватът на ваучерите включва подкрепа за:

 • предоставяне на услуги за ИКТ и дигитален маркетинг;
 • уеб-ИКТ услуги за платформи;
 • уебсайтове, мобилни приложения и други уеб базирани решения;
 • придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;
 • въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност;
 • закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер;
 • предоставяне на консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ чрез обучение на служители на получателите на ваучерите.

Какъв е бюджетът?

Средствата представляват 100% безвъзмездна помощ за крайните получатели. Максималната стойност на един ваучер е 30 000 лева, като е планирано да бъдат подкрепени 2 926 предприятия.

Кога може да се получат средствата за уеб базирани решения?

Актуалната версия на Плана предвижда кандидатстване през първата половина на 2022 г., но това е изключително оптимистична прогноза предвид късното изпращане на Плана за одобрение в Брюксел.

През 2020 г. сходна процедура бе изпълнена със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия. По процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ бяха допустими само предприятия от приоритетните сектори на Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020, а именно ниско и високо технологични производства, както и интензивните на знание услуги.

Бюджетът по процедурата бе 10 млн. лева и включваше два типа ваучери:

 • Ваучери за уеб базирани решения – платформи, сайтове и/или мобилни приложения на стойност 5000,00 лева.
 • Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични или осигуряване на кибер и информационна сигурност на стойност 20 000 лева.

По процедурата за 2020 г. бяха подадени общо 1 836 проектни предложения на стойност 33 780 121,54 лева, а финансираните са приблизително 600 на принципа „първи по ред, първи по право“.

Предимствата на предстоящата мярка са по-широкият обхват от бенефициенти, включително сектор търговия и услуги, които имат значителен потенциал за развитие чрез създаване на онлайн присъствие, разширяването на обхвата на дигиталните услуги, както и шест пъти по-големият бюджет.

Към момента не е ясен принципът на предоставяне на ваучери, но добра практика е въвеждането на обективна техническа и финансова оценка, която да минимизира риска средства да получат най-бързите, а не най-конкурентните и притежаващи потенциал за развитие.

Виж също какво Европейско финансиране за бизнеса в периода 2021-2027 се очаква?

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Теодора Рускова

Теодора Рускова-Дарунска е експерт с опит в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани от европейските структурни фондове.
Интересите ѝ са свързани с внедряване на иновациите и подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет.
Към момента е експерт програми и проекти в Vutovi Consulting – консултантска компания в областта на европейското финансиране.
В Neftelimov.com ще допринася с представяне на европейските програми на разбираем език.

500+ Полезни материали за бизнеса

Безплатно е!

Виж тук

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader