Поглед в бъдещето . 84 минути

Многообразието е сила: 16th Conference Krusevo събра младите лидери от 16 страни от ЮИЕ

Многообразието е сила 16th Conference Krusevo събра младите лидери от 16 страни от ЮИЕ

На 29ти и 30ти септември видях как работи многообразието в целия му блясък.

Докато бях в Крушево, Македония на The 16th International Youth Conference – Krusevo 2018.

Конференцията цели да популяризира нови начини за изразяване на мнението на младите хора от Югоизточна Европа срещу добре познатите политически и липсващи диалог методи.

Приемане на съвременните европейски ценности на младите хора от ЮИЕ. Създаване на условия за по-бързо и устойчиво икономическо развитие.

On the 29th and 30th of September, I saw the diversity in its entire glamour while I was in Krusevo, Macedonia on The 16th International Youth Conference – Krusevo 2018.

The aim of the conference is to promote new ways of expressing young people’s opinion from Southeast Europe against the well-known political methods, which usually lack dialogue.

To be able to accept modern European values of young people from SEE. And establish an environment for a faster and sustainable economic development.

Многообразието е сила: 16-тото издание беше 5 дни и събра представители от 16 страни

Сред които Сърбия, Румъния, Гърция, Турция, Косово, Хърватска, Албания, Италия… и България, от която бяхме 4 представители от различни сфери. В следните редове на Neftelimov.com ще разкажа какво ми се случи и какво не ми се случи в моите 24 часа като гост на тази конференция.

Diversity is power: The 16th edition lasted 5 days and gathered representatives from 16 countries

Among them were Serbia, Romania, Greece, Turkey, Kosovo, Croatia, Albania, Italy… and Bulgaria, of which we were 4 representatives from different fields. In the following lines I will tell you what happened to me and what did not happen to me in my 24 hours as a guest at this conference.

В салона на Транспортер

Всички сме гледали филма ,,Транспортер‘‘ с любимия на жените Джейсън Стейтъм. Без да задава въпроси да транспортира пратка от точка А до точка Б. Е, и ние бяхме в същата ситуация. Под ,,ние‘‘ имам предвид, че мен ме придружаваха на конференцията две дами. Просто без жени няма и Транспортер, какво да се направи…

На 29-ти от 14 часа ни взе професионален шофьор с BMW, за да ни закара до Крушево, Македония. Пътят беше 5 часа с постоянна скорост и невероятна гледка. Не знаех в Македония ли съм или Египет. Смисъл навсякъде около нас имаше хълмове от пясък.

Най-приятното беше, че шофьорът се грижеше за комфорта на своите пътници и ни обясняваше през къде минаваме.

In The Transporter’s studio

We’ve all watched The Transporter with all women’s favorite Jason Statham. Without asking questions he transported a shipment from point A to point B. Well, we were in the same situation. By „we“ I mean, I was accompanied by two ladies at the conference. What can I say, without women, there is no Transporter…

On the 29th at 14 o’clock, a professional driver helped us reach Krusevo, Macedonia with a BMW. The duration was 5 hours at a steady speed and with an incredible view. I didn’t know whether I was in Macedonia or Egypt. We were surrounded by hills of sand.

The most pleasant thing was that the driver took care of us and explained everything that was happening.

Транспортер-екскурзовод

Той беше от град Прилеп, но за съжаление не беше Батман или поне не ни каза, че е…

Град Прилеп е на 40 км от Крушево и се слави със своите тютюн и цигари. Също така там се произвежда страхотната бира ,,Златен Даб‘‘. А нашата крайна дестинация – Крушево е градът на най-висока надморска височина в Македония, 1250 м. Световна дестинация за парапланеристи.

 

Вижте тази публикация в Instagram.

 

#ВльубиСеВоКрушево ❤

Публикация, споделена от Peter Neftelimov (@neftelimov) на

Шофьорът спомена, че е карал туристи дори от Нова Зеландия до там. Така че:

Ако искаш да летиш, Крушево е твоята дестинация!

Спокойно, първо се приземи успешно, а след това чак ми благодари.

Крушево се слави също със своя локум и целувки. Смисъл захарни целувки, а за другите целувки по-нататък. Много са благи локума и целувките им. От Крушево е родом Тоше Проески. По-точно родителите му са от там, а той е роден в Прилеп. Там много го почитат и е любим певец на младите. Поздрав с негова песен:

След дълъг път и разговор стигнахме в Крушево. На влизане градът ни посрещна с посланието:

Вльуби се во Крушево!

Transporter-guide

He was from the town of Prilep (bat), but unfortunately he was no Batman, or at least he didn’t mention anything…

Prilep is 40 km from Krusevo and is famous for producing its own tobacco and cigarettes. They also produce the fabulous „Zlaten Dab“ beer. And our final destination – Krusevo is the city at the highest altitude in Macedonia, 1250 m. A world destination for paragliding. The driver mentioned that he had driven tourists even from New Zealand there. So that:

If you want to fly, Krusevo is your destination! But firstly – land successfully, then thank me.

Krusevo is also famous for its lokum and kisses. I mean sugar kisses, the other kisses – we’ll talk later. Their lokum and kisses are very tasty. Tose Proeski is from Krusevo. More precisely, his parents are from there, and he was born in Prilep. He is people’s favorite singer and everybody loves him. Greetings with his song:

After the long journey and a lot of talking we reached Krusevo. At the entrance of the town we were greeted by this message: Вльуби се во Крушево!

Посрещане с прегръдки, целувки и… бира

Да, тук вече става дума за онези другите целувки, не за захарните. Шофьорът ни спря пред хотел ,,Монтана Палас‘‘. На входа ни посрещна Анелия – един от прекрасните организатори. Беше топло посрещане, с целувки и прегръдки. Стари приятели, казвам ти.

Хотелът беше празен, защото останалите участници бяха излезли да разгледат града. Ние се настанихме в стаите. След това отидохме да пийнем нещо на терасата с Анелия, докато се приберат останалите и дойде време за вечеря. Беше такъв студ, че ни дадоха по едно одеяло, за да се завием. Е, за някого имаше и повече от едно.

Щях да си изпия едно сокче праскова, но Анелия каза да пия Златен Даб.

Е, трябва да се слушат домакините. Няма как.

После се запътихме към ресторанта за вечеря и другите участници започнаха да се прибират в хотела.

Greeted with hugs, kisses and… beer

Yes, here we are talking about the real kisses, not the sugar ones. Our driver left us at the “Montana Palas” hotel. At the entrance we met Anelija, one of the wonderful organizers. It was a warm welcome, with kisses and hugs. Old friends, I’m telling you.

The hotel was empty because the other participants had gone sightseeing. We sat in our rooms. Then we went outside to have a drink on Anelija’s Terrace until others came back and it was dinner time. It was so cold that they gave us a blanket to warm ourselves. Well, some of us needed more than one.

I was going to drink peach juice, but Anelija said I should drink Zlaten Dab. Well, the host should be listened to. There is no other way.

Then we went to the restaurant for dinner and the other participants came back to the hotel.

16 езика в един тон

Всички се навечеряхме. И се започнаха едни разговори. От интересни по-интересни. На какъвто език се сетиш. Уникално беше. И всеки участник беше от уникален по-уникален. Многообразие. И точно на мен ми предстоеше да водя лекция по темата за многообразието. Независимо, че бях си подготвил лекцията предварително, в тази вечер разбрах същността на думата. Колко е важно да го пазим. И да се учим от останалите в многообразието.

Конференцията беше събрала най-доброто от многообразието на Югоизточна Европа.

След интересните разговори се прибрахме в стаята, за да прегледаме лекцията ми запоследно.

16 languages in the same tone

We all finished eating. And conversations started. Each of them was more interesting than the other. You could hear any language you can think of. It was unique. And each participant was unique. Diversity. And I was about to give lecture on the subject of diversity. Although I had prepared my lecture beforehand, I understood the essence of the word that night. How important it is to keep it. And learn from others.

The conference gathered the best of the diversity of Southeast Europe.

After all of the interesting conversations, we went back to our room to review my lecture for the last time.

Подготовката за панела ,,Социалното включване и многообразието‘‘

На другия ден закусихме обилно и модераторът на нашия панел, Мая, ни събра, за да обсъдим как ще протече панела ни. Изненада мe цялото спокойствие на Мая. В панела бяхме трима лектори и тя изслуша и всички ни до край. След това взе най-правилното решение за протичането на панела.

Многообразието е сила 16th Conference Krusevo събра младите лидери от 16 страни от ЮИЕ

Preparing for the „Social Inclusion and Diversity“ panel

The next day, the moderator of our panel, Maya gathered us together to discuss how our panel will go. Maya’s calmness surprised me. We had 3 speakers on the panel, and she listened to all of us. Then she made the right decision for the panel.

На пазар за крушевски локум и целувки

Шофьорът, както и организаторите все ни повтаряха, че не може да си тръгнем преди да пробваме крушевски локум и целувки. Затова решихме преди нашия панел да доскочим до центъра, за да го видим, а и да вземем тези сладки. Дори имаше време да изпием едно кафе на центъра на Крушево.

Looking for Krusev’s lokum and kisses

Our driver and our organizers would always tell us that we can’t leave without trying Krusev’s lokum and kisses. So we decided to go to the center not only to see it but also to buy some kisses and lokum before the beginning of the panel. We even had time for a coffee.

Многообразието е сила 16th Conference Krusevo събра младите лидери от 16 страни от ЮИЕ

Панелът ,,Социалното включване и многообразието‘‘

Това беше четвърти ден от конференцията, а нашият панел беше последен. Затова Мая обобщи изминалите дни. Ето как:

Добре дошли всички на заключителната ни пленарна сесия.

Всъщност, казвайки ,,всички‘‘, тази дума перфектно описва целта на този панел. Можем да кажем, че в последните дни направихме обзор на Европейските проблеми и ключа за решаването им, който се крие в Балканите.

Започнахме с анализ на ролята на Балканските региони в конструирането на бъдещето на Европа, като по време на сесията възникна важната идея за идентичността. Споменахме, че търпението и толерантността изграждат идентичност. Продължихме конференцията с много важната тема за ,,Предизвикателствата пред Европа‘‘. По време на този ден се съсредоточихме върху две от най-големите предизвикателства, пред които е изправена Европа:

  1. Проблемът с национализма;
  2. Политизирането на кризата с бежанците.

Все още остава един въпрос, който не бе отговорен на предишните панели. Видяхме, че сме заобиколени от бариери, но големият въпрос е:

Кои бариери са по-високи – тези, които са около нас или тези, които сами поставяме пред себе си?

Този въпрос ще се опитаме да отговорим заедно днес. Тази сутрин, поставяме прожектора върху активността, силата на индивида и важното значение на младежкото участие и инициатива за истинска социална промяна.

Сега, в този заключителен панел, обръщаме внимание на социалното включване и многообразието, които вървят ръка в ръка с човешките права и социалната осведоменост. След всичките тези дни в търсене на решения и начини за справяне, които да създадат по-добра социална обстановка, се фокусираме върху силата на решенията, които вземаме. С тези думи откривам сесията, която пряко се обръща към ума и сърцето.

След това дойде ред за моята лекция за ,,Многообразието: Ключът към успеха‘‘.

Многообразието е сила 16th Conference Krusevo събра младите лидери от 16 страни от ЮИЕ

The “Social Inclusion and Diversity” panel

This was the fourth day of the conference and our panel was the last one. So Maya told us what had happened in the past couple of days. Here’s how:

Welcome to our final plenary session.

Actually “our” is the perfect word for this panel. We can say that in the past couple of days we have reviewed the European problems and the key to solving them, which lies in the Balkans.

We started by analyzing the role of the Balkan regions in constructing the future of Europe, as the important idea of identity emerged during the session. We have mentioned that patience and tolerance build identity. We continued the conference with the very important topic of „Challenges to Europe“. During this day, we focused on two of the biggest challenges that Europe is facing:

1. The problem of nationalism;

2. Politicizing the Refugee Crisis.

There is still one question that was not answered in the previous panels. We have seen that we are surrounded by barriers, but the big question is: Which barriers are higher – those around us or those we build before ourselves?

We will try to answer this question together today. This morning, we put the spotlight on the action, the power of the individual and the importance of youth participation and an initiative for real social change.

Now, in this concluding panel, we pay attention to social inclusion and diversity that go hand in hand with human rights and social awareness. After all these days, looking for solutions and ways of coping to create a better social environment, we focus on the power of the decisions we make. With these words, I open the session that is close to both the mind and the heart.

Then it was time for my lecture on „Diversity: The Key to Success“:

Впечатленията си от нея ще се радвам да напишете в коментар.

I will be glad to hear your thoughts over my lecture in the comments section.

След панела за многообразието отпътувахме за София

Отново с Транспортер, но беше друг. Той се отпусна малко повече да говори за себе си. Каза, че работи мечтаната си работа. Просто не може да стои във фабрика или зад бюро. Не го свърта на едно място. Но да бъде шофьор му е голямо удоволствие, колкото и часове да кара. Тези вдъхновяващи думи бяха като страхотен завършек…

На тези уникални 24 часа по пътя на многообразието…

After the diversity panel, we traveled back to Sofia

Again with a Transporter, but not the same one. He was more relaxed and shared things about himself. He mentioned he is working his dream job. He just can’t stay in a factory or behind a desk. But being a driver is a great pleasure, no matter how many hours he drives. These inspirational words marked exceptional ending…

Of these unique 24 hours on the road of diversity…

 

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Петър Нефтелимов

Основател на блога за Практическите съвети за бизнеса Neftelimov.com и съорганизатор на Предприемаческата програма на село Zero Start. Подвизавам се също като блогър, позитивен журналист в Uspelite.bg, предприемач, гост-ментор в няколко предприемачески програми, лектор на различни събития за предприемачество, доброволец в немалко проекти, по образование биотехнолог, а по свободно време с приятели – купонджия. Повече за мен на: Petar.Neftelimov.com

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader