Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Кандидатствай за 500 000,00 лв безвъзмездно за разработване на иновация

10.09.2021

Кандидатствай за 500 000,00 лв безвъзмездно за разработване на иновация

Националният иновационен фонд обяви дванадесетата си конкурсна сесия за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания.

Фондът е единственият инструмент, който предоставя безвъзмездна държавна помощ за разработване на иновационни продукти, услуги и процеси в ранен стадий на развитие.

Другото предимство на фонда е, че допуска участието на всички категории предприятия и няма  ограничение на интензитета на безвъзмездната помощ на регионален принцип, което е характерно за Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.

Общият бюджет на сесията за 2021 г. е 5 милиона лв. В предходните единадесет конкурсни сесии Фондът е финансирал над 500 проекта на обща приблизителна стойност 95 милиона лева.

Кои са допустимите кандидати за разработване на иновации?

Всяко предприятие, регистрирано в България като търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз може да участва в процедурата независимо от статута си на микро, малко, средно или голямо, съгласно Закона за малките и средните предприятия.

Проектите могат да се изпълняват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие или  организацията за научни изследвания и разпространение на знания.

Какви проекти се финансират?

Фондът насърчава реализацията на научноизследователски развойни проекти, свързани с разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции, както и повишаване динамиката на иновационните процеси.

Задължително условие е проектите, които се финансират да включват само дейности по разработване, без да се достига до готов за пазара продукт.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените проекти са:

  • информатика и ИКТ,
  • мехатроника и чисти технологии,
  • индустрия за здравословен живот,
  • биотехнологии,
  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Повече за тематичните области може да прочетеш в Иновационната стратегия за интелигентна специализация ТУК.

Срокът за реализация на един проект е до 18 месеца.

Каква е безвъзмездната помощ?

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 500 000,00 лева за едно проектно предложение.

Какви са допустимите разходи?

Допустими за финансиране в периода на изпълнение на проекта са разходите за квалифициран персонал, който да извършва научно изследователска и развойна дейност. Фондът поема брутната заплата и разходите за осигуровки за сметка на работодателя.

Кандидатите могат да предвидят в бюджета си и амортизационни отчисления за дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА), както и разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

Външните услуги също могат да бъдат финансирани при условие, че са свързани с научни изследвания.

При наличие на партньорство, при което единият от партньорите е чуждестранно лице, се финансират и командировки в чужбина, пряко свързани с изпълнението на дейностите.

Какъв е срокът за кандидатстване?

Кандидатите подават конкурсна документация до 17:30 ч. на 10.09.2021 г., по електронен път с електронен подпис през Системата за сигурно електронно връчване на: https://edelivery.egov.bg/

Кои проекти се финансират приоритетно?

Проекти, насочени към разработване на продукт, услуга или процес, който е новост на световно или европейско ниво, както и такива с допълнителни ползи за обществото или промяна на съществуващата технология на производство, водеща до повишаване качеството на продукцията, намаляване на цената на производството или използваните ресурси – материали, енергия и др.

Предимство е и възможността резултатите от проекта да бъдат основа за широк кръг приложения и последващо патентоване.

Допълнителни точки се присъждат и на кандидати с проектни предложения, които се реализират в партньорство между предприятие и организация за научни изследвания и разпространение на знания, както и кандидати, които до момента не са получавали подкрепа от Националния иновационен фонд.

Обект на оценка са и конкурентните предимства на разработвания продукт, наличието на пазарен потенциал и очакваната възвръщаемост на направените разходи, като оптималният срок е до три години след приключване на проекта.

Фондът се администрира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Повече информация за условията и необходимите документи за кандидатстване може да получиш от сайта на Агенцията: https://www.sme.government.bg/?p=54761

Автор на статията: Експерт европрограми Теодора Рускова

Details

Date:
10.09.2021
Event Category:

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader