Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

293 млн лв европейско финансиране за внедряване на иновации

31 януари

293 млн лв европейско финансиране за внедряване на иновации

На 02.11.2023 г. отвори за кандидатстване процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, с която стартира изпълнението на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г. Бюджетът на процедурата е безпрецедентен за финансиране на иновации и възлиза на 293 374 500 лева. Целта е предоставяне на фокусирана подкрепа за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027. Повече информация в тази статия на Neftelimov.com.

Кой може да кандидатства за финансиране за внедряване на иновации?

Безвъзмездно финансиране могат да получат микро, малки и средни предприятия, както и малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители и годишен оборот до 100 милиона евро или стойност на активите до 86 милиона евро) от почти всички сектори на икономиката. Необходимо е кандидатите да отговарят на следните условия:

 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г. в размер на:
 • Микро предприятия ≥ 100 000 лева;
 • Малки предприятия ≥ 300 000 лева;
 • Средни предприятия ≥ 1 000 000 лева;
 • Малки дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лева.
 • Да не кандидатстват за финансиране на проекти в областта на рибарството и аквакултурите, преработката и маркетинга на горски продукти, първичното производство на селскостопански продукти и част от сектора на преработката им.

Какви проекти ще получат финансиране за внедряване на иновации?

Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, която е собствена разработка на кандидата или на база интелектуални права, придобити от трети лица. Определението което се използва за иновация за целите на процедурата е заложеното в Наръчника от Осло 2018. Под иновация се разбира „Нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятиео (процес).“

Не се считат за иновации рутинни промени и модернизации, обикновена подмяна или разширение на наличните ДМА и ДНА, внедряване на продукти, които включват само малки естетически промени, приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не водят до съществени отлики от предишни продукти и концепция, прототип или модел на продукт, който все още не съществува.

Задължително условие е иновациите да попадат в обхвата на една от следните тематични области:

 • Информатика и ИКТ;
 • Мехатроника и микроелектроника;
 • Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

Какви са допустимите разходи?

Кандидатите могат да заявят подкрепа за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване и/или дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др. Важно е всеки един актив да е необходим и пряко свързан с внедряваната иновация.

Допустими за финансиране са и консултантски услуги, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, достъп до бази данни и осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

В какъв размер е безвъзмездното финансиране за внедряване на иновации?

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 50 000 лева, а максималният зависи от категорията на предприятието. При микро- и малки предприятия е 500 000 лева, а при средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация 800 000 лева.

Интензитетът на помощта е до 50 % от общата стойност на проектите за микро- и малки предприятия и до 45 % за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация. Тоест ако едно малко предприятие кандидатства с проект с обща стойност на разходите 400 000 лева, след успешното му изпълнение ще получи безвъзмездна помощ в размер на 200 000 лева.

Кои проекти ще бъдат финансирани?

Проектните предложения ще бъдат оценявани чрез Методика, която е част от документите по процедурата. Методиката се състои от два компонента:

 1. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация (с максимален брой точки – 39 т.),
 2. Финансова стабилност на кандидата (с максимален брой точки 41 т.).

Иновативността и приложимостта на подкрепяната иновация включва субективни критерии, които оценяват начина на представяне на информацията за внедряваната иновация в проектното предложение. Максимален брой точки получават проекти, които отговарят на следните условия:

 • Внедряваната иновация е радикална и представлява новост на световно ниво, като значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения;
 • Внедряваната иновация е защитена с действащ патент за изобретение;
 • Внедряваната иновация е разработена изцяло от кандидата или съвместно между кандидата и трети лица, чрез използване на външни услуги;
 • Проектните предложения съдържат детайлно описание на технологична готовност на кандидата и приложимостта и жизнеспособността на внедряваната иновация, включително описание на пазарната ниша, възможните рискове, както и предимствата и слабостите на продукта.

Финансовата стабилност на кандидата от своя страна представлява оценка на брутната добавена стойност, приходите от износ, разходите за данъци спрямо реализираните приходи и рентабилността на EBITDA. Източник на информация за изчисление на описаните критерии са счетоводните отчети на кандидатите за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Съотношението между двата раздела е балансирано и идеалният кандидат следва да притежава стабилна финансова история и достатъчно иновативна и с потенциал за развитие проектна идея, която да опише по най-добрия начин.

Какъв е начинът за кандидатстване за финансиране за внедряване на иновации?

Крайният срок за кандидатстване е 31.01.2024 г. 16:30 ч. Проектните предложения се подават чрез  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, като е задължително подписването им с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидата или упълномощено от него лице.

Какво предстои?

Иновациите са основен приоритет до 2027 г. и значителен ресурс ще бъде насочен към проекти свързани с разработването и внедряването им. До края на 2023 г. ще стартира и процедура „Разработване на иновации в предприятията“ с общ бюджет 127 000 000 лева. Обхватът на процедурата е много различен от „Внедряване на иновации в предприятията“, тъй като е насочен към по-ниски нива на технологична готовност.

Теодора Рускова е експерт с опит в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани от европейските структурни фондове. Интересите ѝ са свързани с внедряване на иновациите и подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет. Към момента е експерт програми и проекти в Vutovi Consulting – консултантска компания в областта на европейското финансиране.

Details

Date:
31 януари
Event Category:

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader