Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

136 млн. лв безвъзмездна помощ за подобряване на енергийната ефективност за бизнеса

23.05.2022

136 млн лв безвъзмездна помощ за подобряване на енергийната ефективност за бизнеса

Още преди да са отшумели негативните последствия от пандемията COVID-19, бизнесът се изправи пред нова криза, но този път енергийна. От 2021 г. до момента се наблюдава над 300% увеличение на цената на електроенергията за промишлеността. Това оказа значително влияние върху цялата верига на доставки и доведе до лавинообразен скок в цените, във всички сектори на икономиката. Като временна мярка правителството предприе схема за подпомагане на бизнеса с финансови компенсации на мегаватчас за периода от октомври до момента. Но за да се постигне устойчивост и дългосрочни ефекти, са необходими инвестиции в посока подобряване на енергийната ефективност и екологичността на производствените процеси.

Преработващата промишленост е гръбнакът на българската икономика, но секторът се характеризира с висока енергийна интензивност, поради наличието на енергоемки машини и оборудване и нуждата от поддържане на микроклимата в големи производствените помещения. Многократно по-високите сметки за електроенергия и природен газ нарушават функционирането на производствата и забавят възстановяването след пандемията. Друг негативен ефект е и подкопаване на доверието към енергийния преход и нуждата от намаляване на уязвимостта на България от колебанията в цените на изкопаемите горива.

В подкрепа на възстановяването на икономиката и като отговор на продължаващата енергийна криза, Оперативна програма иновации и конкурентоспособност стартира процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Процедурата отваря на 03.05.2022 г. от 10:00 часа, а срокът за подаване на проектни предложения е 20 дни, до 23.05.2022 г., 16:30 часа.

Кой може да участва за безвъзмездна помощ за подобряване на енергийната ефективност?

Помощта е насочена към микро, малки и средни компании, чиято основна икономическа дейност за 2020 г. е в сектор C „Преработваща промишленост“.

Задължително условие за кандидатите е да имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години, като за трите години общо, са реализирали минимум следните обороти:

  • ≥ 210 000 лева за микро предприятие ( < 10 наети лица)
  • ≥ 750 000 лева за малко предприятие (< 50 наети лица)
  • ≥ 3 000 000 лева за средно предприятие (< 250 наети лица)

Не са допустими за участие дружества, произвеждащи хранителни продукти и напитки, както и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.

Какви са възможните инвестиции за енергийната ефективност?

Кандидатите могат да реализират инвестиции, насочени към подобряване на енергийната ефективност. Специфично условие на процедурата е, че са допустими единствено инвестиции, които са част от одобрения от Управляващия орган на оперативната програма Списък на допустимите категории материали и оборудване (изтегли го от ТУК). Списъкът се състои от 24 групи непроизводствено оборудване, което се основава на най-добрите налични технологии и притежава експлоатационни характеристики, отговарящи на националните стандарти.

Процедурата подкрепя закупуването и инсталиране на котли, горелки, кондензни гърнета, лъчисто отопление, термопомпи, слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване, системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, системи за хибридна вентилация, чилъри, климатични камери, охладители, помпи, компресори и други.

Възможни са и инвестиции в енергийно-ефективни изолационни системи в производствени сгради, собственост на кандидата или под наем. Минималната дебелина на изолационната система за външни стени, подове към външен въздух и покриви е ≥ 100 мм., а подове към земя или неотопляеми пространства ≥ 50 мм. Освен поставянето на топлоизолация е възможна и подмяната на врати, прозорци и осветление с по-енергоефективни.

Най-желаната инвестиция от сектора на преработващата промишленост, а именно инвестиции във фотоволтаични системи за собствено потребление не е сред включените в списъка, тъй като се предвижда да се осъществи чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Каква е безвъзмездната финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност?

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 50% от общата стойност на разходите, но не повече от 150 000 лева. За всички инвестиции в проектното предложение са налични референтни цени, които с оглед повишаващата се инфлация могат да бъдат завишени с до 15%.

Финансирането се извършва на принципа „първи по ред, първи по право“, до изчерпване на общия финансов ресурс в размер на 136 226 120 лева. В случай че всички кандидати заявят максимално допустимата безвъзмездна помощ, ще бъдат подкрепени малко над 900 фирми.

Защо програмата е толкова важна?

През 2021 г. и 2022 г. предприятията от сектора на производството и първичната преработка на селскостопански продукти имаха възможност да кандидатстват за инвестиции във ВЕИ чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020, докато останалата част от преработващата промишленост остана неподкрепена в посока повишаване на енергийната  ефективност. Секторът е сред ключовите за икономика, с висока добавена стойност и възможност за генериране на приходи от износ, но предизвикателствата с цените на енергията и основните суровини забавят темповете на растеж.

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е първата процедура с инвестиционен характер от 2018 г. Средствата са осигурени от инструмента REACT-EU, създаден в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. Амбицията на Министерство на икономиката е да продължи инвестициите в устойчиво развитие и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и цялостно за икономиката. Предвидено е това да се случи чрез новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Повече информация за условията и необходимите документи за кандидатстване може да получиш на: OPIC.BG

Автор на статията: Експерт европрограми Теодора Рускова

 

Детайли

Дата:
23.05.2022
Категория за Събитие:

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader